This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Kielce
 • Kraków
 • Rzeszów
 • Toruń
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Dynamics 365

Zespół Dynamics 365 w Sii  to ponad 170 doświadczonych specjalistów – konsultantów, architektów, programistów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych, migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F/SCM, a także projektach z obszaru rozwoju i utrzymania czy budowy produktów Dynamics 365.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Konsultantów MS Dynamics 365 SCM specjalizujących się w module logistycznym (zakupy, sprzedaż, magazyn) lub produkcyjnym (produkcja, planowanie), którzy będą uczestniczyć w projektach wdrożeniowych.

Twoje zadania

 • Tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących Dynamics 365 F/SCM
 • Zapewnienie wdrożenia optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk dla systemu Dynamics 365 F/SCM w odniesieniu do wymagań biznesowych
 • Ocena wymagań i założeń, przygotowanie rozwiązania i planu kluczowych komponentów, proponowanie szacowanych nakładów pracy dla każdego komponentu
 • Analizowanie, projektowanie i tworzenie dokumentacji procesów biznesowych
 • Monitorowanie zakresu realizacji projektu w odniesieniu do zakresu umowy
 • Doradzanie klientom w zakresie najlepszego możliwego podejścia do rozwiązywania zgłoszonych przypadków biznesowych
 • W przypadku Starszych Konsultantów – udział w projektach w roli eksperta, odpowiedzialnego za całość rozwiązania w obszarze modułu logistycznego
 • Wsparcie działu sprzedaży poprzez udział w przygotowywaniu prezentacji, warsztatów i ofert merytorycznych z zakresu działania modułu logistycznego
 • Zapewnianie terminowej realizacji projektów, zgodnie z budżetem
 • Codzienna współpraca z Klientem w zakresie rozwiązywania problemów, budowy nowych rozwiązań, wsparcia użytkowników
 • Współpraca z zespołem programistów w zakresie obsługi zgłaszanych błędów oraz problemów

Twoje umiejętności
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie we wdrożeniach Dynamics AX 2012 i/lub Dynamics 365 F&SCM
 • Znajomość systemu, procesów Microsoft Dynamics AX / 365 w swojej specjalizacji
 • Umiejętność konfigurowania i mapowania wymagań
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • Umiejętność identyfikowania problemów i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie i pasja
 • Gotowość do nauki i rozwoju własnych umiejętności
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji użytkowej
 • Mile widziana jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w przypadku realizacji projektów dla klientów międzynarodowych

Nr oferty 230306-8V270

Possible locations
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Kielce
 • Cracow
 • Rzeszow
 • Torun
 • Remote work
Technologies & tools
 • Dynamics 365

The Dynamics 365 team at Sii consists of more than 170 experienced specialists - consultants, architects, programmers, who have gained experience in working on implementation projects, system migrations to the latest version of Dynamics 365 F/SCM, as well as projects in the area of development and maintenance or building Dynamics 365 products.

We are currently looking for MS Dynamics 365 SCM Consultants specializing in the logistics module (purchasing, sales, warehouse) or manufacturing module (production, planning) to join our team and participate in implementation projects.

Your role

 • Create and test innovative solutions using Dynamics 365 F/SCM
 • Ensure implementation of optimal solutions and best practices for Dynamics 365 F/SCM against business requirements
 • Evaluate requirements and assumptions, prepare solution and plan for key components, propose estimated workloads for each component
 • Analyzing, designing and creating business process documentation
 • Monitoring the scope of the project in relation to the contract scope
 • Advising clients on the best possible approach to solving reported business cases
 • In the case of Senior Consultants - participation in projects in the role of an expert, responsible for the entire solution in the area of the logistics module
 • Supporting the sales department by participating in the preparation of presentations, workshops and substantive offers in the area of logistics module operation
 • Ensuring timely implementation of projects, in accordance with the budget
 • Daily cooperation with the client in problem solving, building new solutions, user support
 • Collaborating with the development team in handling reported bugs and issues

Your skills
 • Minimum 2 years of experience in a similar position
 • Experience in Dynamics AX 2012 and/or Dynamics 365 F&SCM implementations
 • Knowledge of Microsoft Dynamics AX / 365 system, processes in your area of expertise
 • Ability to configure and map requirements
 • Highly developed analytical and communication skills
 • Ability to identify problems and self-reliance in finding solutions
 • Creativity, out-of-the-box thinking and passion
 • Willingness to learn and develop own skills
 • Ability to create user documentation
 • Fluency in English to communicate freely in case of projects for international clients is welcome

Job no. 230306-8V270

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?