Efektywna komunikacja w zespole

Efektywna komunikacja między ludźmi jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania i realizacji zadań przez dowolny zespół w każdej organizacji niezależnie od wielkości, branży, struktury etc.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie, zrozumienie i sprawdzenie w praktyce zagadnień istotnych dla komunikacji interpersonalnej.

ADRESACI

Kierownicy projektów, liderzy zespołów oraz osoby pracujące w zespołach chcące poprawić efektywność wzajemnej komunikacji.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja oraz forma interaktywna – ćwiczenia z udziałem uczestników

KORZYŚCI
 • Uznanie komunikacji jako niezbędnego narzędzia do kształtowania relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak również do osiągania zamierzonych celów (w tym celów biznesowych);
 • Poznanie, analiza i zrozumienie własnego stylu komunikacji;
 • Poznanie i sprawdzenie w praktyce korzystania z różnych form i środków komunikacji oraz odpowiednie ich dobranie z uwzględnieniem stylu komunikowania się odbiorcy oraz okoliczności, w których komunikacja ma miejsce;
 • Umiejętność wybrania i zastosowania odpowiednich technik i stylów komunikacji w codziennej pracy
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania projektami, materiały merytoryczne w formie drukowanej, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Komunikacja interpersonalna
  • Istota komunikacji (co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji, proces komunikacji, kanały komunikacji)
  • Komunikacja werbalna (komunikat „JA”, udzielanie informacji zwrotnej, SPINKA, KANAPKA – zalety i wady, style komunikacji, analiza transakcyjna (komunikacja z poziomów rodzic, dziecko, dorosły))
  • Komunikacja niewerbalna
  • Aktywne słuchanie – techniki
  • Warunki skutecznej komunikacji oraz bariery i zakłócenia
 • Efektywna komunikacja biznesowa
  • Cele komunikacji biznesowej
  • Poziomy komunikacji biznesowej (strategiczny, taktyczny i operacyjny)
  • Komunikacja na różnych szczeblach zarządzania
  • Komunikacja miedzy biznesem a IT – wzajemne zrozumienie dwóch światów i języków
  • Najczęściej stosowane formy komunikacji biznesowej i ich efektywność
  • Optymalizacja i usprawnienie komunikacji
  • Komunikacja w projekcie (interesariusze projektu i ich role i zakres odpowiedzialności (model RACI), plan komunikacji w projekcie i zarządzanie informacją, komunikacja pomiędzy rolami w projekcie: kierownik projektu, komitet sterujący, zespół roboczy etc., zespół projektowy – role poszczególnych członków i dynamika zespołu, spotkania zespołu projektowego, komunikacja formalna i nieformalna)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń