Strona główna Szkolenia Facylitacja spotkań w IT

Facylitacja spotkań w IT

Szkolenie ma na celu nabycie technik zarządzania zespołem podczas spotkań, osiągania założonego celu, prowadzeniu grupy na wszystkich etapach.

CELE SZKOLENIA
 • Nabycie umiejętności technik komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie facylitacji grup
 • rozpoznawania poziomu dojrzałości grupy i prawidłowe wspieranie grupy w na różnych fazach rozwoju
 • umiejętności stwarzania równowagi pomiędzy odmiennymi preferencjami osób w grupie
 • umiejętność zarządzania konfliktem w grupie
 • umiejętności ustalania każdorazowo kontraktu z grupą
 • wspieranie grupy w osiągnięciu jej celu
 • wspierania pracy grupy poprzez umiejętne stosowanie technik i narzędzi
 • reagowanie na zróżnicowane zaangażowanie członków grupy
 • zastosowanie we właściwym momencie techniki twórczego i procesowego myślenia
ADRESACI

Agile Coachowie, Scrum Masterzy, członkowie zwinnych zespołów, Project Managerowie prowadzących często spotkania

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne: praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana, karty ról, praca z kamerą. Warsztat ma charakter ćwiczeniowy, praktyczny, nastawiony na redukcję złych nawyków w prowadzeniu spotkań, a rozwój lepszych technik, wymagających mniejszych nakładów energii.

KORZYŚCI
 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem podczas spotkań
 • Osiąganie założonego celu spotkań dzięki sprawnym wykorzystaniu odpowiednich technik i narzędzi
 • Nabranie pewności siebie w prowadzeniu spotkań
 • Rozwój umiejętności bycia uważnym na potrzeby grupy
 • Prowadzenie grupy ku osiąganiu celów spotkania
 • Nabycie postawy zwiększającej u uczestników zaangażowanie i energię
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Zakres merytoryczny
Facylitacja – czyli co ?
 • Obszary, w których warto stosować facylitację
 • Model Pracy Facylitatora – „Trzy P”
 • Cele pracy facylitatora
 • Rola i zadania facylitatora podczas spotkań grupowych
 • Jakie są różnice miedzy facylitatorem a coachem, trenerem, konsultantem;
 • Wpływ postawy facylitatora i jego zachowania podczas spotkania na pracy z grupą
Techniki komunikacyjne niezbędne w procesie facylitacji grup
 • Zasady dobrej komunikacji –komunikaty budujące porozumienie
 • Aktywne i przyjazne słuchanie: klaryfikacja, parafraza, doprecyzowanie
 • Techniki zadawania pytań i kierowania dyskusji do celu spotkania
 • Stosowanie Komunikatu „Ja”
 • Informacje zwrotne jako element zarządzania dyskusją
 • Komunikacja niewerbalna facylitatora
Zasady efektywnego prowadzenia spotkań
 • Budowanie dobrego nastawienia i zaangażowania uczestników na „Dzień Dobry” - Model OCZARUJ
 • Potrzeby uczestników przed rozpoczęciem spotkania
 • Wyznaczanie celu spotkania
 • Ustalanie kontraktu i zasad współpracy z grupą
 • Metody prowadzenia spotkań: informacyjne, decyzyjne, rozwiązywanie problemów
Techniki prowadzenia spotkań np. Retrospekcji, Daily
 • Wpływ postawy facylitatora na przebieg spotkania
 • Metody interaktywne angażujące uczestników
 • Metody kreatywne prowadzenia spotkań: Burza Mózgów, 5 W, Gadający Kij, model holokratyczny
 • Efektywne metody kończenia spotkań: podsumowania, docenienie.
 • dokończenie tematów, przygotowanie „pomostu” do dalszej pracy w innych warunkach (nie z tą grupą).
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń