Strona główna Szkolenia PRINCE2® Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami

Szkolenie pozwala zapoznać się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami. Program szkolenia jest autorski i bazuje na różnych metodykach, standardach oraz podejściach do zarządzania projektami.

CELE SZKOLENIA

Poznanie podstawowych zasad dotyczących zarządzania projektami pozwalających na skuteczne realizowanie celów projektu.

ADRESACI

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pozostałych interesariuszy projektów.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja

KORZYŚCI
Uczestnicy warsztatu poznają:
 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami,
 • charakterystykę różnego rodzaju projektów oraz podejść do zarządzania projektami,
 • zasady zarządzania projektami w tym główne elementy decydujące o sukcesie lub porażce projektu.
Słuchacze zdobędą szczegółową wiedzę pozwalającą na:
 • zarządzanie prostymi projektami,
 • branie udziału w projektach w charakterze członków zespołu projektowego,
 • prowadzenie nadzoru nad projektami.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami: projekt, zarządzanie projektami, metodyka zarządzania projektami oraz podejścia do zarządzania projektami: podejście tradycyjne (waterfall) i podejście zwinne (agile)
 • Otoczenie projektu: zarządzanie programem, portfel projektów, biuro projektów, analiza interesariuszy
 • Inicjowanie projektu: działania oraz wymagana dokumentacja
 • Organizacja zespołu projektowego: poziomy zarządzania projektem, komitet sterujący, kierownik projektu, komunikacja w zespole projektowym
 • Zakres projektu: produkty projektu i ich rodzaje, struktura podziału produktów, diagram następstw między produktami, struktura podziału zadań (WBS)
 • Harmonogram: tworzenie harmonogramu, zależności pomiędzy zadaniami, szacowanie i równoważenie czasu i zasobów, diagram Gantta, budżet, analiza ścieżki krytycznej, planowanie w agile
 • Jakość w projektach: definicja jakości, oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji, działania związane z zarządzaniem jakością, opis produktów
 • Ryzyko: definicja ryzyka oraz rodzaje ryzyk, działania związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Zmiany w projektach: zgłaszanie i dokumentowanie zmian, możliwe reakcje na zmiany
 • Zamykanie projektu: podejmowanie decyzji oraz działania podejmowane podczas zamykania projektu.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń