Współpraca w zespole

Szkolenie mające na celu między innymi wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzącej do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów. Podnosi kompetencje w zakresie prowadzenia dialogu z zespołem.

CELE SZKOLENIA
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu z zespołem
 • Dzielenie się wiedzą, informacjami i doświadczeniem wewnątrz organizacji
 • Wypracowanie efektywnych schematów komunikacji w zespole.
ADRESACI

Osoby na co dzień pracujące w zespołach wielozadaniowych, odpowiedzialnych za wspólny rezultat i wymagające spójnego rozmienia priorytetów i zadań.

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne: gra symulacyjna, kwestionariusze do autodiagnozy, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana.

KORZYŚCI
 • Zrozumienie wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności przez zapoznanie się i wyćwiczenie nowoczesnych technik twórczego myślenia, otwartego komunikowania się i metod radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi w zespole
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny

Rola komunikacji interpersonalnej w zespole

 • Proces komunikacji: kanał, kodowanie, dekodowanie informacji oraz błędy po stronie nadawcy i odbiorcy
 • Rola kontekstu w komunikacji
 • Przekazywanie informacji – jasność przekazu, konstruowanie wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji przekazywania zasad i obowiązków
 • Monitorowanie odbioru informacji: parafraza i klaryfikacja.
 • Różnorodność w komunikacji - cztery style interpersonalne, rozpoznanie jaki styl jest dla mnie charakterystyczny oraz zbudowanie instrukcji obsługi dla każdego stylu.

Zasady współpracy w zespole

 • Różnice między grupą, a zespołem – czynniki warunkujące istnienie zespołu
 • Drzewo jedności, drzewo różnorodności – czynniki budujące zrozumienie, akceptację i zaufanie w zespole
 • Gra „Sny” – wspólna praca jednoczy, wypracowanie zasad efektywnej współpracy w zespole
 • Diagnoza funkcjonowania w zespole – osiem ról zespołowych według M. Belibin
 • Elementy budujące współpracę wg. Lencioniego
 • Bariery pracy zespołowej: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja grupowa, konformizm.

Czynniki warunkujące sprawny przepływ informacji w zespole

 • Kultura słuchania, wprowadzenie empatycznego dialogu, miejsce na pytania od każdego
 • Efektywne spotkanie – czynniki usprawniające przekaz informacji: czas, miejsce spotkania, agenda, uczestnicy, forma spotkania
 • Przeszkody w sprawnej komunikacji: krytyka, przerywanie, etykietowanie
 • Komunikacja otwarta, nieformalna, różnorodność interakcji
 • Przekazywanie konstruktywnego feedbacku jako narzędzie budujące relacje, zrozumienie i dobrą atmosferę w zespole.

 

 

 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń