Zarządzanie sobą w czasie

Szkolenie pozwalające na rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie zarządzania czasem. Nauka podporządkowywania zadań, ustalania ich priorytetów oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.

CELE SZKOLENIA
 • Konstruktywna postawa i profesjonalne Podniesienie stopnia wiedzy o osobistym stylu pracy.
 • Poznanie słabych i mocnych stron swojego stylu pracy.
 • Nauczenie się porządkowania zadań z uwzględnieniem ich priorytetów i ich wagi
 • Nauczenie się reagowania i podejmowania decyzji pod presją czasu.
ADRESACI

Szkolenie skierowane do osób, których umiejętności zarzadzania czasem mają wpływ na skuteczność ich działań, osób samodzielnie organizujących sobie własną pracę, które mają poczucie ciągłego braku czasu oraz dla osób posiadających trudności w prawidłowej organizacji pracy.

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne : praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład

KORZYŚCI
 • Rozpoznanie i rozwój swoich mocnych i słabych stron.
 • Dostrzeżenie własnego potencjału organizacyjnego i twórczego.
 • Poznanie barier myślowych.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach braku wewnętrznej motywacji.
 • Rozwój umiejętności wyznaczania rzeczywistych celów.
 • Uświadomienie korzyści wynikających z rozróżnienia zadań priorytetowych.
 • Rozwój umiejętności planowania własnej pracy.
 • Nabycie umiejętności delegowania zadań.
 • Nabycie umiejętności precyzyjnego definiowania celów.
 • Nabycie wiedzy o zarządzaniu przez cele.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Zakres merytoryczny

Ocena własnej umiejętności wykorzystania czasu

 • Diagnoza własnego stylu pracy
 • Mocne i słabe strony zarządzania sobą w czasie
 • Zyski z zarządzania sobą w czasie

Inwentaryzacja zarządzania czasem własnym

 • Błędy w zarządzaniu czasem
 • Zapobieganie złodziejom czasu
 • Podejście pro aktywne a reaktywne

Organizacja pracy własnej

 • Kryteria określania priorytetów – Zasada Eisenhowera
 • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań
 • Główne zasady dobrej organizacji pracy wg. Coveya
 • Strumień zadań zgodnie z metodologią GDT Davida Allena

Główne zasady planowania

 • Zasada Pareto
 • Reguła 60/40
 • Prawo Parkinsona
 • Prawo Hofstadtera
 • Metoda ALPEN

Skuteczne zarządzanie czasem w zespole

 • Znaczenie delegowania zadań dla efektywnego gospodarowania czasem
 • Identyfikacja zadań, które warto delegować
 • Podział obowiązków i ich przekazywanie

Zarządzanie czasem poprzez wyznaczanie celów

 • Metoda SMART
 • Metoda PURE
 • MBO w zarządzaniu zespołem
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń