I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Sii sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, dalej: Sii. Polityka prywatności Sii, dalej: Polityka, określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Sii m.in.:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Sii lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek Dane Osobowe w związku ze zgłoszeniami o pracę, polecaniem znajomego do pracy, wysyłaniem zapytanie o ofertę/współpracę itd. Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Sii przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez Sii swoim klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy i osoba odwiedzającą strony należące do Sii, a także osoba korzystająca z portalu kandydata.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Sii drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach, założenie konta w portalu kandydata.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.sii.pl i innych należących do Sii, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Sii w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Sii, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na konferencje, wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Sii Sp. Z o.o. al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, tel. (22) 486 37 37.

V. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Sii został powołany Inspektor Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z zasadami przetwarzania Danych osobowych określonych w niniejszej Polityce Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres personaldata@sii.pl.

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Sii przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych (w tym newslettera Sii), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych w związku z marketingiem zostały określone w rozdziale X niniejszej Polityki.
 2. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonu, odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy. 

W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Sii jako administratora Danych osobowych zamieszczonych na formularzu kontaktowym (art. 6 ust.1 pkt. f RODO). Uzasadniony interes przejawia się w możliwości odniesienia się do przesłanego zapytania, udzielenia Użytkownikowi kompleksowej odpowiedzi. Bez przetwarzania Danych osobowych, w szczególności kontaktowych, nie będziemy w stanie przekazać odpowiedzi, a tym samym pomóc w rozwiązaniu kwestii wskazanej w zapytaniu.

Co ważne - w kontekście zgody na przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych - w przypadku kiedy Użytkownik zadaje pytanie Sii o konkretną ofertę handlową, np. wdrożenie oprogramowania CRM, wysłanie formularza jest wyrażeniem zgody na otrzymanie tej oferty handlowej o którą pytał, poprzez wyraźne działanie potwierdzające, wobec tego zapisy z pkt. 1 dot. niezamówionych informacji handlowych nie mają zastosowania.

 1. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Sii, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO). Bardziej szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych w związku z procesami rekrutacyjnymi zostały określone w rozdziale IX niniejszej Polityki.

 1. Organizacji i przeprowadzania konkursów przez Sii. 

W przypadku zgłoszeń uczestnictwa w konkursach podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO). Zasady wyrażenia zgody są tożsame z opisanymi w ust. 1 akapity 1-2 niniejszego rozdziału. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie konkursów zostały określone w rozdziale XIII niniejszej Polityki.

 1. Organizacji i przeprowadzania szkoleń otwartych i dedykowanych. 

W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z Sii poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. b RODO).

 VII. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Sii jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Sii może udostępnić Dane osobowe Użytkownika podmiotom wspierającym Sii w realizacji poszczególnych zleceń w ramach współpracy z nimi, m.in.:

 • świadczącym usługi marketingowe (agencje reklamowe, firmy wysyłające mass-mailing itp.);
 • świadczącym usługi wsparcia w organizacji i prowadzeniu szkoleń, egzaminów;

Udostępnianie Danych Osobowych jest realizowane w formie ich powierzenia do przetwarzania. W tym celu Sii zawarło stosowne umowy powierzenia z wyżej wymienionymi podmiotami spełniającego wymagania art. 28 ust. 3 RODO.

Sii udostępnia również Dane osobowe Użytkowników swoim klientom w związku z prowadzonymi rekrutacjami na ich rzecz w celu dokonania zatrudnienia, następnie oddelegowania do świadczenia usług w ramach outsourcingu Specjalistów lub całych zespołów. Sii zawarło stosowne porozumienia, umowy określające zasady udostępnienia Danych osobowych.

Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do informacji jakiemu klientowi Dane osobowe zostały udostępnione na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszej Polityki.

Z uwagi na fakt, że Sii współpracuje ze spółką zależną Sii Sweden AB (zarejestrowaną w Sztokholmie, BOX 47089, 100-74 Sztokholm, numer rejestru: 559188 – 7954; dalej jako Sii Sweden), która korzysta z rozwiązań i zasobów (procesy biznesowe, systemy informatyczne) należących do Sii, Sii Sweden posiada dostęp do Danych osobowych Użytkowników. Dane mogą być przetwarzane:

 • wspólnie przez obie spółki – w przypadku dokonywania wspólnych rekrutacji na rzecz klientów;
 •  samodzielnie przez Sii Sweden – w przypadku rekrutacji na wewnętrzne potrzeby bądź w sytuacji współpracy z podmiotem świadczącym zlecone usługi, o których mowa w akapicie 2. niniejszego rozdziału.

Realizacja przysługujących Użytkownikowi praw jest identyczna z zasadami w odniesieniu do przetwarzania danych przez Sii, określonymi w rozdziale VIII niniejszej Polityki.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-22 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych przez Sii:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika przesłany na personaldata@sii.pl. Sii rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku wraz ze wskazaniem wyniku rozpatrzenia – jakie konkretne działania zostały podjęte z określeniem szacowanego czasu na realizację całego wniosku, jeżeli określone działania wymagają dłuższego czasu realizacji.

W ramach prawa określonego w pkt. 8, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania Danych osobowych;
 2. Kategorie Danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) te dane mogą być przekazane;
 4. Informacje o prawie do żądania od Sii sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

Sii informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych osobowych. Sii powiadamia Użytkownika o kosztach po dokonaniu oceny zakresu wskazanych we wniosku informacji.

Sii zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek o realizację któregokolwiek prawa w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku. W każdym przypadku Sii zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając uzasadnienie.

Sii informuje, że może odmówić realizacji któregokolwiek z praw określonych w art. 15 – 22 RODO w sytuacji kiedy Użytkownik składa wnioski w sposób ustawiczny, nadmierny, bez żadnego uzasadnienia. Za każdym razem Sii uzasadni odmowę dla realizacji wskazanego we wniosku prawa. Przez ustawiczny i nadmierny charakter rozumiemy przesyłanie kolejnych wniosków z podobną prośbą do pierwszego, pomimo dokonania rozpatrzenia i poinformowania o jego realizacji, np. Użytkownik przesyła wniosek o dostęp do informacji, Sii realizuje – przesyła zestawienie posiadanych informacji, a Użytkownik przesyła drugi i kolejny raz ten sam wniosek, nie wyjaśniając powodu przekazania ponownej prośby o informacje.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI ORAZ W RAMACH SYSTEMU POLECEŃ KANDYDATA

Sii przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym je świadczy, przykład: usługa dostarczania Specjalistów. W związku z tym informujemy, że dane Użytkownika mogą być przetwarzane również przez klientów Sii, o czym jest mowa w treści ogłoszenia o pracę, wskazując, że prowadzimy rekrutację dla klienta. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, zgoda ta dotyczyć będzie zarówno rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę, jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesyłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, zgodnie z rozdziałem VIII niniejszej Polityki, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. Sii dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej, w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, Sii ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie organizowane przez Sii, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Sii, w tym newsletterów. Zasady uzyskiwania zgody zostały określone w rozdziale VI pkt. 1-2 Polityki. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VIII akapit 3 niniejszej Polityki.

W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Zgodę na przesyłanie newslettera, Użytkownik wyraża poprzez zamieszczenie swojego adresu e-mail na formularzu zapisu na newsletter lub gated content, bądź też poprzez zaznaczenie checkbox’a przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub rekrutacyjnego. Zamieszczenie adresu e-mail w formularzu zapisu na newsletter jest tzw. wyraźnym działaniem potwierdzającym przyzwolenie na przetwarzanie Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO dot. definicji zgody oraz powiązanym z tym artykułem motywem 32 RODO wyjaśniającym czym jest wyraźne działanie.  

Według wyżej wymienionego motywu, wyraźne działanie potwierdzające jest przekazaniem informacji przez Użytkownika do Sii, że zgadza się na wykorzystanie podanego w formularzu adresu e-mail do przesyłania przez Sii newsletterów z informacjami promującymi Sii. Jest to jedna z dopuszczalnych – obok zaznaczenia checkbox’a – form wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w wyżej wymienionym celu. 

Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie, za pomocą zaznaczenia dedykowanego checkbox’a obok treści zgody.

W celu pobrania niektórych dokumentów umieszczonych na stronach należących do Sii, może być niezbędne wypełnienie formularza i podanie w nim danych osobowych. Zamieszczone dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) wyrażoną poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Natomiast jeżeli Użytkownik  chce otrzymywać inne informacje marketingowe, może dokonać wyboru czy chce zaznaczyć lub nie dedykowany checkbox. Brak zaznaczonego checkbox’a jest dla Sii informacją, że Użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji, a tym samym nie będzie wpięty do list mailingowych.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ

Jednym z obszarów działalności Sii są szkolenia otwarte i dedykowane dla klientów Sii oraz każdej zainteresowanej osoby. W związku z tym Sii będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w szkoleniach, w zakresie niezbędnym do realizacji spraw związanych ze szkoleniami.

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH A PROFILOWANIE

W Sii odbywa się profilowanie rozumiane jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, polegająca na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in.: informacje z profili social media, lokalizacja oraz dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie internetowej Sii. Pozwala nam to na:

 • bardziej świadomy i lepiej dopasowany wybór ofert pracy, odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu Użytkowników (w przypadku kandydatów do pracy w Sii),
 • dopasowanie przesyłanych materiałów marketingowych i reklamowych do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia profilowania jest Social Discovery funkcjonujący jako mechanizm programu Click Dimensions. Narzędzie to powiązuje dane podane Sii przez Użytkownika w trakcie realizacji procesu rekrutacyjnego czy w związku z otrzymywaniem newslettera z danymi dostępnymi np. na portalach społecznościowych typu Linkedln, Goldenline – udostępnionymi przez samego Użytkownika. Powiązywanie danych umożliwia Sii stworzenie profilu Użytkownika dla:

 • precyzyjnego dopasowywania ofert pracy odpowiadających posiadanym kompetencjom i doświadczeniu zawodowemu,
 • kierowaniu treści marketingowych zgodnych z preferencjami i zainteresowaniami Użytkownika,
 • przesyłania informacji o planowanych szkoleniach lub wydarzeniach organizowanych przez Sii poruszających tematykę powiązaną z kompetencjami bądź zainteresowaniami Użytkownika. 

Dzięki temu nie przesyłamy informacji nieprecyzyjnych, niepasujących do Użytkownika, a tym samym nie ryzykujemy przesyłania spamu.

Dla przykładu, zakres powiązywanych Danych osobowych obejmuje te związane z rekrutacjami: dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, dane udostępnione na portalach typu: Linkedln i Goldenline: dane identyfikacyjne i kontaktowe, opis doświadczenia zawodowego, wykształcenie, umiejętności, zainteresowania. Powiązywanie Danych osobowych polega na zestawieniu posiadanych danych w systemach informatycznych z tymi dostępnymi w sieci, na portalach zawodowych, w social mediach. W systemach posiadamy np. dane rekrutacyjne o Użytkowniku-kandydacie w systemie klasy CRM, które z pomocą narzędzia uzupełniamy.

Stosowanie wyżej wymienionego narzędzia wpływa na konkretne tematy przesyłane Użytkownikowi – o czym dowie się od Sii z newslettera: o jakich szkoleniach, wydarzeniach itp., jakie są aktualne promocje, rabaty. W przypadku rekrutacji – informacje pozyskiwane z pomocą narzędzia umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących dalszego procesowania Użytkownika jako kandydata tak na potrzeby Sii jak i w przypadku rekrutacji na potrzeby klienta Sii, np. czy umawiać kandydata na rozmowę kwalifikacyjną z klientem, czy umawiać na testy techniczne.

Wskazane wyżej cele stosowania narzędzia oraz związane z nimi następstwa są uzasadnionymi interesami Sii jako administratora Danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Interesy są rozumiane w ten sposób, że pozyskane Dane Osobowe z użyciem narzędzia umożliwiają podejmowanie decyzji zmniejszających ponoszone przez Sii koszty operacyjne realizacji działań rekrutacyjnych, promocyjnych, zwiększających atrakcyjność Sii jako firmy rzetelnej, stawiającej na jakość świadczonych usług klientom i zadowolenie pracowników, zarazem szanującej Użytkowników poprzez przesyłanie oczekiwanych informacji zgodnych z preferencjami, zainteresowaniami.

Sii zapewnia, że informacje i dane pozyskiwane z użyciem narzędzia służą wyłącznie realizacji wyżej wymienionych celów, nie są one udostępniane innym podmiotom specjalizującym się w przygotowywaniu profili. Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu w każdej chwili, zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 6-7 niniejszej Polityki, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych lub otrzymywania nowych ofert pracy dopasowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza zaprzestanie dalszego profilowania z użyciem wskazanego narzędzia. Nie wstrzymuje jednak przetwarzania Danych osobowych w przypadku posiadania innej podstawy prawnej np. zgody.

XIII. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW

Sii przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z organizowanie i przeprowadzaniem konkursów. Użytkownik zapisując się na konkurs – za pomocą specjalnego formularza bądź poprzez zgłoszenie przesłane na dedykowany adres e-mail – daje przyzwolenie na przetwarzanie swoich Danych osobowych dla realizacji wszelkich czynności powiązanych z organizowanym konkursem. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę w ramach praw, zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 8, lecz wiąże się to z niemożnością dalszego uczestnictwa w konkursie.

XIV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Sii wdrożyło  środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Sii zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Sii posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z międzynarodową normą bezpieczeństwa ISO 27001, który zapewnia, że Sii jest zgodne z przepisami RODO w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa przetwarzanych Danych Osobowych (art. 32 RODO). W ramach wspomnianego systemu Sii stosuje procedury zarządzania uprawnieniami w systemach informatycznych uniemożliwiające przetwarzanie danych przez nieuprawnionych pracowników. Pracownicy Sii przechodzą cykliczne szkolenia z bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych oraz aktualnych zagrożeń.  Aby zagwarantować bezpieczeństwo Danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, zostały wdrożone specjalne certyfikaty SSL z kluczami szyfrującymi dane transmitowane z formularzy dostępnych na stronach internetowych do systemów informatycznych oparte o najbardziej uznane algorytmy jak RSA, SHA o długości co najmniej 1024 bitów.

XV. COOKIES

Sii oświadcza, że na stronie www.sii.pl i innych należących do Sii, używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.sii.pl i innych należących do Sii mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez Sii pliki cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 2. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XVI. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sii.pl/polityka-prywatnosci.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?