This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Brodnica Dolna

Tawerna Kaszubska to wyjątkowa przestrzeń otoczona kaszubskimi krajobrazami z imponującym Jeziorem Ostrzyckim na czele. Zespół wkłada serce w tworzenie kulinarnej perełki na mapie regionu. To miejsce, w którym goście mogą spędzić relaksujący weekend w towarzystwie rodziny i przyjaciół lub zorganizować imprezy okolicznościowe, a także wyjazdy integracyjne i spotkania biznesowe w komfortowych i przestronnych salach konferencyjnych.

Jeśli chcesz być częścią zespołu tworzącego to wyjątkowe miejsce – aplikuj!

Twoje zadania

 • Koordynacja działu administracyjnego Hotelu i Restauracji Tawerna Kaszubska w celu uzyskania stabilności finansowej, realizacji celów i zadań wyznaczonych przez Dyrektora Generalnego oraz zapewnienia ciągłości pracy biura Hotelu/ Restauracji
 • Koordynacja pracy działu finansów i administracji:
  • Monitorowanie działalności hotelu i wydajności restauracji / KPI
  • Rejestrowanie dokumentów (faktury, umowy) w systemie Workflow. Zapewnianie jakościowych danych w celu prawidłowego raportowania (Power BI dashboard). Nadzorowanie umów hotelu i restauracji, fakturowanie i rozliczanie należności
  • Zarządzanie i obsługa codzienną działalnością Tawerny Kaszubskiej. Poszukiwanie metod poprawy jakości, wydajności i produktywności, obniżenia kosztów, zwiększenia zysków
  • Weryfikowanie list zakupów, negocjowanie z dostawcami w celu nabycia najbardziej opłacalnych produktów i usług. dbanie o terminowość i jakość dostaw
  • Zarządzanie magazynem Kuchni GOSTOCK (wprowadzanie dostaw, receptur, dań menu, podstawowych inwentaryzacji)
  • Bieżące informowanie Szefa Kuchni o poziomie obłożenia obiektu oraz o zamówionych śniadaniach przez gości
  • Prowadzenie raportu kasowego, ewidencji voucherów, godzin pracy pracowników oraz sprzedaży ilościowej restauracji
  • Rozliczanie zadatków, dziennej sprzedaży restauracji oraz hotelu, wystawianie faktur i paragonów
  • Regularnie spotkania z Dyrektorem Generalnym i raportowanie mu. Dostarczanie dobrej jakości raportów i rekomendacji. Sygnalizacja ryzyka i zagrożeń
  • Bieżący kontakt z przełożonym oraz księgowością w sprawie dokumentacji i raportów fiskalnych
  • Comiesięczne raportowanie przełożonemu o poziomie zapełnienia zbiornika gazu oraz zużyciu prądu (na głównym liczniku)
 • Prowadzenie działań sprzedażowych:
  • Obsługa bezpośrednia, mailowa i telefoniczna gości
  • Witanie gości na terenie obiektu, dokonywanie formalności związanych z meldunkiem, kierowanie do właściwego pokoju/ apartamentu
  • Przyjmowanie i wprowadzanie rezerwacji do systemu hotelowego
  • Obsługa formularzy kontaktowych ze strony internetowej oraz rezerwacji sal konferencyjnych
 • Wspieranie działań marketingowych poprzez przygotowywanie treści i grafik do udostępniania na portalach społecznościowych oraz odpowiadanie na opinie i komentarze gości
 • HR/ Zarządzanie ludźmi (zastępowanie Dyrektora Generalnego)
  • Zarządzanie pracownikami Tawerny Kaszubskiej podczas nieobecności dyrektora generalnego: zarządzanie procesem wdrażania do firmy nowego pracownika i integracją nowych pracowników
  • Planowanie, organizowanie i monitorowanie pracy zespołu. Wspieranie i koordynowanie podwładnych w wykonywaniu codziennych czynności
  • Stwarzanie pozytywnego środowiska pracy, które promuje doskonałe wyniki i pozytywne wartości oraz utrzymywanie przyjemnej atmosferę w zespole. Motywowanie, nagradzanie i świętowanie sukcesów pracowników
  • Organizowanie okresowych spotkań ewaluacyjnych z zespołem
  • Podejmowanie działań w przypadku słabych wyników pracowników/ niewystarczającej determinacji/ sprawiania kłopotów lub z powodów ekonomicznych

Twoje umiejętności
 • Szalona ambicja, ogromna motywacja, duch walki
 • Świadomość i umiejętności w zakresie zarządzania finansami
 • Idealnie jeśli posiadasz doświadczenie w pracy w hotelu lub restauracji
 • Dobre umiejętności sprzedaży/rozwoju biznesu i marketingu
 • Świadomość handlowa
 • Wytrzymałość fizyczna i psychiczna, zdolność do pracy w szybkim, stresującym środowisku, gotowość do pracy w godzinach szczytu, w tym w nocy i w weekendy
 • Umiejętność rekrutacji dobrych, inteligentnych i miłych ludzi
 • Zachowywanie spokoju w stresujących sytuacjach, doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami, umiejętność pracy z różnymi osobowościami i rozładowywanie napiętych sytuacji
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne, charyzma, pozytywna energia, nastawienie „można zrobić” i entuzjazm
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni, naturalne budowanie zaufania i wiarygodność, wykazując się profesjonalizmem i pozytywnym nastawieniem, w razie potrzeby pomaganie innym współpracownikom
 • Osoba, która wie, jak być stanowczym, twardym i surowym, jeśli to konieczne, wobec naszych pracowników lub klientów, którzy nie okazują szacunku
 • Silne umiejętności zarządzania projektami i organizacji. Terminowe wykonywanie zadań w ramach budżetu i jakości, z należytą dbałością o szczegóły
 • Umiejętność efektywnego zarządzania czasem i umiejętność wielozadaniowości
 • Umiejętność ustalania priorytetów zadań i pracy do wykonania
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne, dbałość o szczegóły
 • Dobre umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej (w języku polskim i angielskim)
 • Precyzyjne wyrażanie swojej opinii
 • Uwielbiasz Kaszuby i Tawernę Kaszubską

Nr oferty 240405-KMM9C

Possible location
 • Brodnica Dolna

Kashubian Tavern is a unique space surrounded by Kashubian landscapes with the impressive Ostrzyckie Lake at the forefront. The team puts its heart into creating a culinary gem on the region's map. It's a place where guests can spend a relaxing weekend with family and friends or organize special events, as well as team building trips and business meetings in comfortable and spacious conference rooms.

If you want to be part of the team creating this unique place - apply!

Your role

 • Coordinate the administrative department of the Hotel and Restaurant Tawerna Kaszubska in order to achieve financial stability, meet the goals and objectives set by the General Manager and ensure the continuity of the Hotel/Restaurant office work
 • Coordinate the work of the finance and administration department:
  • Monitor hotel operations and restaurant performance / KPIs
  • Recording documents (invoices, contracts) in the Workflow system. Provide qualitative data for proper reporting (Power BI dashboard). Oversee hotel and restaurant contracts, invoicing and accounts receivable.
  • Managing and operating the day-to-day operations of Kashubian Tavern. Seeking methods to improve quality, efficiency and productivity, reduce costs, increase profits
  • Reviewing purchasing lists, negotiating with suppliers to acquire the most cost-effective products and services. Taking care of the timeliness and quality of deliveries
  • Managing the GOSTOCK Kitchen warehouse (entering supplies, recipes, menu dishes, basic inventory)
  • Keeping the Chef informed about the occupancy level of the facility and the breakfasts ordered by guests
  • Maintaining the cash report, records of vouchers, employee hours and volume sales of the restaurant
  • Accounting for deposits, daily sales of the restaurant and hotel, issuing invoices and receipts
  • Regularly meeting with and reporting to the General Manager. Providing good quality reports and recommendations. Signaling risks and threats
  • Keeping in touch with the supervisor and accounting regarding fiscal records and reports
  • Monthly reporting to the supervisor on the level of filling of the gas tank and electricity consumption (on the main meter)
 • Conducting sales activities:
  • Providing direct, email and telephone service to guests
  • Greeting guests at the property, completing check-in formalities, directing them to the correct room/suite
  • Receiving and entering reservations into the hotel system
  • Handling contact forms from the website and conference room reservations
 • Supporting marketing activities by preparing content and graphics for sharing on social media and responding to guest feedback and comments
 • HR/ People management (deputizing for the General Manager)
  • Managing the staff of Kashubian Tavern in the absence of the General Manager: managing the induction of a new employee into the company and the integration of new employees
  • Planning, organizing and monitoring the work of the team. Supporting and coordinating subordinates in carrying out daily activities
  • Creating a positive work environment that promotes excellent performance and positive values, and maintaining a pleasant team atmosphere. Motivating, rewarding and celebrating employee successes
  • Holding periodic evaluation meetings with the team
  • Taking action in case of poor employee performance/ insufficient determination/ causing trouble or for economic reasons

Your skills
 • Mad ambition, great motivation, fighting spirit
 • Financial management awareness and skills
 • Ideally if you have experience working in a hotel or restaurant
 • Good sales/business development and marketing skills
 • Commercial awareness
 • Physical and mental stamina, ability to work in a fast-paced, stressful environment, willingness to work during peak hours, including nights and weekends
 • Ability to recruit good, intelligent and pleasant people
 • Staying calm in stressful situations, excellent problem solving and conflict management skills, ability to work with different personalities and defuse tense situations
 • Excellent interpersonal skills, charisma, positive energy, "can do" attitude and enthusiasm
 • Easy to make friends and contacts, naturally build trust and credibility, demonstrating professionalism and a positive attitude, helping other co-workers when needed
 • A person who knows how to be firm, tough and stern, if necessary, with our employees or customers who are disrespectful
 • Strong project management and organizational skills. Timely completion of tasks within budget and quality, with due attention to detail
 • Ability to manage time effectively and ability to multitask
 • Ability to prioritize tasks and work to be completed
 • Excellent organizational skills, attention to detail
 • Good verbal and written communication skills (in Polish and English)
 • Precise expression of your opinion
 • You love Kashuby and Kashubian Taverns

Job no. 240405-KMM9C

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?