Regulamin programu

„Poleć znajomego do Sii”

I. Przedmiot programu
 1. Program „Poleć znajomego do Sii” polega na tym, aby przesłać firmie Sii Sp. z o.o. CV znajomego, będącego potencjalnym kandydatem do współpracy z Sii Sp. z o.o. na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy lub zatrudnienia poleconej osoby i przepracuje ona minimum 80 godzin w miesiącu, polecający otrzyma bonus:
  • 1000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej do roku doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku,
  • 2000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej od roku do 5-ciu lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku,
  • 4000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku.
 2. Wysokość bonusów ustala się na podstawie doświadczenia polecanej osoby, jakie posiada w dniu przesłania jego CV do Sii.
 3. W przypadku gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza.
 4. W przypadku gdy polecana osoba jest już zarejestrowana w bazie kandydatów Sii, z innego źródła niż rekomendacja, bonus należy się jeśli dzięki poleceniu pozyskaliśmy nowe istotne informacje o kandydacie – dot. zmiany doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności technologicznych, posiadanych certyfikatów, informacji o gotowości do zmiany pracy.
 5. W przypadku gdy polecana osoba jest już zarejestrowana w bazie kandydatów Sii, ze źródła rekomendacja, bonus należy się tylko jeśli od daty rejestracji w bazie upłynął okres 12 miesięcy (związane jest to z okresem ważności rekomendacji określonej w pkt. I. 8 tego regulaminu) oraz dzięki poleceniu pozyskaliśmy istotne informacje - zmiana doświadczenia zawodowego, dodatkowe umiejętności technologiczne, certyfikaty, gotowość do zmiany pracy
 6. Bonus może być dowolnie zwiększany przez oddziały Sii na określony czas i za określone profile kandydatów.
  1. każdorazowo informacja o zwiększonym bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym profilu będzie zamieszczana na profilu organizatora na Facebooku i LinkedIn.
  2. warunkiem przyznania zwiększonego bonusu za polecenie jest przysłanie CV kandydata przez formularz „Poleć znajomego do Sii” (LINK) w określonym terminie, do określonego oddziału i spełniającego wskazane warunki przez organizatora.
 7. Bonus za polecenie będzie przyznany każdej osobie, która spełnia kryteria określone w pkt. I.3-I.5 - Przedmiot Programu oraz IV - Zasady udziału w programie.
 8. Polecenie ważne jest przez 12 miesięcy od daty przesłania i zarejestrowania CV w bazie kandydatów Sii.
  1. po upływie tego terminu w przypadku nawiązania współpracy lub zatrudnienia polecanej osoby bonus za polecenie nie będzie przyznawany.
  2. organizator zastrzega sobie prawo przyznania bonusu w ww. przypadku, o czym będzie informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.
 9. Bonus jest wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w punkcie V niniejszego regulaminu.
II. Czas trwania programu
 1. Program obowiązuje od 1 grudnia 2020 roku i nie jest ograniczony czasowo.
 2. Organizator programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zmianie lub zakończeniu.
III. Uczestnicy programu
 1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, będąca rezydentem podatkowym Polski i nie mająca obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce, która w odpowiedzi na umieszczoną na portalach rekrutacyjnych i stronie Sii ofertę pracy, poleci firmie Sii znajomego
 2. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne).
 3. Osoba rekomendująca może wziąć udział w programie bez względu na to czy wcześniej brała udział w procesie rekrutacyjnym do Sii Sp. z o.o.
 4. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu, określającego zasady programu.
IV. Zasady udziału w programie
 1. Aby wziąć udział w programie należy przesłać CV znajomego poprzez formularz „Poleć znajomego do Sii” znajdujący się na stronie www.sii.pl (LINK). W formularzu należy uzupełnić wymagane pola oraz załączyć CV kandydata, w celu przesłania rekomendacji.
 2. Osoba, która została zarekomendowana do programu musi zostać o tym fakcie poinformowana przez osobę polecającą.
  1. W sytuacji, gdy osoba polecona nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez osoby trzecie, bonus nie będzie należny.
 3. Osoba rekomendowana zostanie poproszona przez Dział Rekrutacji o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
  1. W przypadku nieudzielenia zgody w przeciągu 30 dni, kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji do Sii, a jego dane zostaną usunięte.
 4. W przypadku gdy miejsce pracy dla kandydata jest dowolne, rekomendację można przesłać na którąkolwiek z lokalizacji, która znajduje się na liście na formularzu „Poleć znajomego do Sii” wraz z odpowiednią adnotacją.
 5. Jeden uczestnik programu może polecić dowolną ilość osób.
 6. Polecenie znajomego musi nawiązywać do aktualnie otwartych rekrutacji, znajdujących się na stronie www.sii.pl. W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania rekomendacji i niewypłacenia bonusu za polecenie.
 7. W ciągu 3 dni roboczych po odebraniu CV poleconej osoby, pracownik Działu Rekrutacji danego oddziału Sii, zweryfikuje status poleconej osoby w bazie kandydatów Sii oraz skontaktuje się z poleconą osobą, celem potwierdzenia rekomendacji jej kandydatury, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
 8. Osoba, która prześle CV rekomendowanej osoby, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych otrzyma potwierdzenie od pracownika Działu Rekrutacji danego oddziału o zakwalifikowaniu rekomendacji do programu oraz o kwocie bonusu, jaki zostanie wypłacony w momencie nawiązania współpracy lub zatrudnienia poleconej osoby. Odpowiedź zwrotna będzie wysłana zawsze, niezależnie od decyzji o zakwalifikowaniu do programu.
 9. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 lipca 2020 do 30 listopada 2020 obowiązują zapisy poprzedniego regulaminu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajdziesz tutaj LINK
 10. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 stycznia 2020 do 30.06.2020 obowiązują zapisy poprzedniego regulaminu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajdziesz tutaj LINK
 11. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 października 2018 do 31.12.2019 obowiązują zapisy poprzedniego regulaminu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajdziesz tutaj LINK
 12. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 maja 2017 do 30.09.2018 w ramach programu „Poleć Experta IT”, informujemy, że nie będą one brane pod uwagę w wyniku zamknięcia tego programu (LINK).
 13. W przypadku przesłania CV przed 1 maja 2017 w ramach programu „Znajomy informatyka” informujemy, że nie będą one brane pod uwagę w wyniku zamknięcia tego programu (LINK).
V. Wypłacenie bonusu
 1. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach:
  1. pierwsza połowa bonusu po pierwszym miesiącu pracy poleconej osoby
  2. druga połowa bonusu w piątym miesiącu pracy tej osoby, tj. po jej okresie próbnym, jeśli polecona osoba nadal będzie pracowała w Sii.
 2. Decyzję o wypłaceniu bonusu uczestnikowi programu przekaże Dział Administracji i Rozliczeń danego oddziału Sii, który skontaktuje się z Polecającym mailowo lub telefonicznie.
 3. Bonus będzie wypłacany na podstawie umowy zlecenia przygotowanej przez Sii Sp. z o.o.  Umowa będzie sporządzona każdorazowo po nawiązaniu współpracy lub zatrudnieniu osoby poleconej przez uczestnika programu, spełniającej kryteria określone w pkt. I.3-I.5 - Przedmiot Programu oraz pkt. IV - Zasady udziału w programie.
 4. Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać do Działu Administracji i Rozliczeń danego oddziału Sii, dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia. Po upływie tego czasu Organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.
 5. Dział Administracji i Rozliczeń po podpisaniu umowy zlecenia przez obie strony przekazuje informację do Działu Kadr i Płac Sii Sp. z o.o.. Środki zostaną przelane na konto uczestnika programu w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli umowa zostanie podpisana do 20-tego dnia miesiąca lub w ostatnim dniu w kolejnym miesiącu, w przypadku podpisania umowy po 20-tym dniu miesiąca.
VI. Organizacja Programu „Poleć znajomego do Sii”
 1. Organizatorem programu jest Sii Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa.
 2. Osobą odpowiedzialną za przebieg programu na poziomie ogólnopolskim jest Dyrektor Rekrutacji, a na poziomie oddziałów jest to Kierownik Działu Rekrutacji lub osoba pełniąca takie obowiązki.
 3. Osobą decyzyjną w sprawie ewentualnych zmian dotyczących przebiegu programu jest Dyrektor Rekrutacji.
 4. Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji programu.
 5. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.sii.pl (dokument znajduje się TUTAJ).
 6. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zmieniać zasady programu dotyczące czasu jego trwania oraz sposobu wypłacania bonusu.
 7. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma Organizator programu.

Zaakceptowano przez organizatora programu

Wojciech Dreja, Dyrektor Rekrutacji

Sii Sp. z o.o.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?