Regulamin programu

„Poleć znajomego do Sii”

I. Przedmiot programu
 1. Program „Poleć znajomego do Sii” polega na tym, aby przesłać firmie Sii Sp. z o.o. CV znajomego, będącego potencjalnym kandydatem do współpracy z Sii Sp. z o.o. na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy lub zatrudnienia poleconej osoby i przepracuje ona minimum 80 godzin w miesiącu, polecający otrzyma bonus:
  • 1000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej do roku doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku,
  • 2000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej od roku do 5-ciu lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku,
  • 4000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku.
 2. Wysokość bonusów ustala się na podstawie doświadczenia polecanej osoby, jakie posiada w dniu przesłania jego CV do Sii.
 3. W przypadku gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza.
 4. W przypadku gdy polecana osoba jest już zarejestrowana w bazie kandydatów Sii, z innego źródła niż rekomendacja, bonus należy się jeśli dzięki poleceniu pozyskaliśmy nowe istotne informacje o kandydacie – dot. zmiany doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności technologicznych, posiadanych certyfikatów, informacji o gotowości do zmiany pracy.
 5. W przypadku gdy polecana osoba jest już zarejestrowana w bazie kandydatów Sii, ze źródła rekomendacja, bonus należy się tylko jeśli od daty rejestracji w bazie upłynął okres 12 miesięcy (związane jest to z okresem ważności rekomendacji określonej w pkt. I. 8 tego regulaminu) oraz dzięki poleceniu pozyskaliśmy istotne informacje - zmiana doświadczenia zawodowego, dodatkowe umiejętności technologiczne, certyfikaty, gotowość do zmiany pracy
 6. Bonus może być dowolnie zwiększany przez oddziały Sii na określony czas i za określone profile kandydatów.
  1. każdorazowo informacja o zwiększonym bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym profilu będzie zamieszczana na profilu organizatora na Facebooku i LinkedIn.
  2. warunkiem przyznania zwiększonego bonusu za polecenie jest przysłanie CV kandydata przez formularz „Poleć znajomego do Sii” (LINK) w określonym terminie, do określonego oddziału i spełniającego wskazane warunki przez organizatora.
 7. Bonus za polecenie będzie przyznany każdej osobie, która spełnia kryteria określone w pkt. I.3-I.5 - Przedmiot Programu oraz IV - Zasady udziału w programie.
 8. Polecenie ważne jest przez 12 miesięcy od daty przesłania i zarejestrowania CV w bazie kandydatów Sii.
  1. po upływie tego terminu w przypadku nawiązania współpracy lub zatrudnienia polecanej osoby bonus za polecenie nie będzie przyznawany.
  2. organizator zastrzega sobie prawo przyznania bonusu w ww. przypadku, o czym będzie informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.
 9. Bonus jest wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w punkcie V niniejszego regulaminu.
II. Czas trwania programu
 1. Program obowiązuje od 1 grudnia 2020 roku i nie jest ograniczony czasowo.
 2. Organizator programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zmianie lub zakończeniu.
III. Uczestnicy programu
 1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, będąca rezydentem podatkowym Polski i nie mająca obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce, która w odpowiedzi na umieszczoną na portalach rekrutacyjnych i stronie Sii ofertę pracy, poleci firmie Sii znajomego
 2. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne).
 3. Osoba rekomendująca może wziąć udział w programie bez względu na to czy wcześniej brała udział w procesie rekrutacyjnym do Sii Sp. z o.o.
 4. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu, określającego zasady programu.
IV. Zasady udziału w programie
 1. Aby wziąć udział w programie należy przesłać CV znajomego poprzez formularz „Poleć znajomego do Sii” znajdujący się na stronie www.sii.pl (LINK). W formularzu należy uzupełnić wymagane pola oraz załączyć CV kandydata, w celu przesłania rekomendacji.
 2. Osoba, która została zarekomendowana do programu musi zostać o tym fakcie poinformowana przez osobę polecającą.
  1. W sytuacji, gdy osoba polecona nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez osoby trzecie, bonus nie będzie należny.
 3. Osoba rekomendowana zostanie poproszona przez Dział Rekrutacji o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
  1. W przypadku nieudzielenia zgody w przeciągu 30 dni, kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji do Sii, a jego dane zostaną usunięte.
 4. W przypadku gdy miejsce pracy dla kandydata jest dowolne, rekomendację można przesłać na którąkolwiek z lokalizacji, która znajduje się na liście na formularzu „Poleć znajomego do Sii” wraz z odpowiednią adnotacją.
 5. Jeden uczestnik programu może polecić dowolną ilość osób.
 6. Polecenie znajomego musi nawiązywać do aktualnie otwartych rekrutacji, znajdujących się na stronie www.sii.pl. W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania rekomendacji i niewypłacenia bonusu za polecenie.
 7. W ciągu 3 dni roboczych po odebraniu CV poleconej osoby, pracownik Działu Rekrutacji danego oddziału Sii, zweryfikuje status poleconej osoby w bazie kandydatów Sii oraz skontaktuje się z poleconą osobą, celem potwierdzenia rekomendacji jej kandydatury, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
 8. Osoba, która prześle CV rekomendowanej osoby, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych otrzyma potwierdzenie od pracownika Działu Rekrutacji danego oddziału o zakwalifikowaniu rekomendacji do programu oraz o kwocie bonusu, jaki zostanie wypłacony w momencie nawiązania współpracy lub zatrudnienia poleconej osoby. Odpowiedź zwrotna będzie wysłana zawsze, niezależnie od decyzji o zakwalifikowaniu do programu.
 9. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 lipca 2020 do 30 listopada 2020 obowiązują zapisy poprzedniego regulaminu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajdziesz tutaj LINK
 10. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 stycznia 2020 do 30.06.2020 obowiązują zapisy poprzedniego regulaminu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajdziesz tutaj LINK
 11. W przypadku przesłania CV w okresie od 1 października 2018 do 31.12.2019 obowiązują zapisy poprzedniego regulaminu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajdziesz tutaj LINK
 12. W przypadku przesłania CV przed 1 maja 2017 w ramach programu „Znajomy informatyka” informujemy, że nie będą one brane pod uwagę w wyniku zamknięcia tego programu (LINK).
V. Wypłacenie bonusu
 1. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach:
  1. pierwsza połowa bonusu po pierwszym miesiącu pracy poleconej osoby
  2. druga połowa bonusu w piątym miesiącu pracy tej osoby, tj. po jej okresie próbnym, jeśli polecona osoba nadal będzie pracowała w Sii.
 2. Decyzję o wypłaceniu bonusu uczestnikowi programu przekaże Dział Administracji i Rozliczeń danego oddziału Sii, który skontaktuje się z Polecającym mailowo lub telefonicznie.
 3. Bonus będzie wypłacany na podstawie umowy zlecenia przygotowanej przez Sii Sp. z o.o.  Umowa będzie sporządzona każdorazowo po nawiązaniu współpracy lub zatrudnieniu osoby poleconej przez uczestnika programu, spełniającej kryteria określone w pkt. I.3-I.5 - Przedmiot Programu oraz pkt. IV - Zasady udziału w programie.
 4. Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać do Działu Administracji i Rozliczeń danego oddziału Sii, dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia. Po upływie tego czasu Organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.
 5. Dział Administracji i Rozliczeń po podpisaniu umowy zlecenia przez obie strony przekazuje informację do Działu Kadr i Płac Sii Sp. z o.o.. Środki zostaną przelane na konto uczestnika programu w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli umowa zostanie podpisana do 20-tego dnia miesiąca lub w ostatnim dniu w kolejnym miesiącu, w przypadku podpisania umowy po 20-tym dniu miesiąca.
VI. Organizacja Programu „Poleć znajomego do Sii”
 1. Organizatorem programu jest Sii Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa.
 2. Osobą odpowiedzialną za przebieg programu na poziomie ogólnopolskim jest Dyrektor Rekrutacji, a na poziomie oddziałów jest to Kierownik Działu Rekrutacji lub osoba pełniąca takie obowiązki.
 3. Osobą decyzyjną w sprawie ewentualnych zmian dotyczących przebiegu programu jest Dyrektor Rekrutacji.
 4. Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji programu.
 5. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.sii.pl (dokument znajduje się TUTAJ).
 6. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zmieniać zasady programu dotyczące czasu jego trwania oraz sposobu wypłacania bonusu.
 7. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma Organizator programu.

Zaakceptowano przez organizatora programu

Wojciech Dreja, Dyrektor Rekrutacji

Sii Sp. z o.o.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?