Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Regulamin Programu

“Poleć znajomego do Sii”

1. Organizatorzy
 1. Sii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niepodległości 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000249203, NIP: 5252352907, REGON 1403815 dalej jako "Sii Polska"
 2. Sii Szwecja AB w siedzibą w Livdjursgatan 4, 121 62 Johanneshov, Szwecja, wpisana do szwedzkiego rejestru przedsiębiorców Bolagsverket pod numerem 559188 – 7954, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 SEK, dalej jako "Sii Szwecja"
 3. Sii Ukraina z siedzibą w Velyka Arnauts'ka St. 72, Odessa, Odessa Oblast, Ukraina, 65045, zarejestrowana w ukraińskim rejestrze przedsiębiorców pod numerem EDRPOU Code 34599738, dalej jako "Sii Ukraina"

Sii Polska, Sii Szwecja i Sii Ukraina wspólnie dalej jako "Sii"

2. Przedmiot Programu
 1. Celem Programu “Poleć znajomego do Sii” jest zachęcenie do przesyłania CV znajomych, aby polecić ich na stanowisko pracy w Sii. CV mogą przesyłać osoby wskazane w punkcie 4. Jeżeli polecona osoba, której CV zostało przesłane zgodnie z Regulaminem Programu (zwany dalej “Kandydat”) rozpocznie współpracę lub zostanie zatrudniona w danym podmiocie Sii oraz po przepracowaniu przez nią co najmniej 80 godzin w miesiącu, osoba polecająca otrzyma jeden z następujących bonusów:
Podmiot Sii podejmujący współpracę z KandydatemSpecjalizacja/
Obszar
Intern
(0 - 0,5 roku doświadczenia na odpowiednim stanowisku)
Junior
(0,5 - 2 lat doświadczenia na odpowiednim stanowisku)
Regular
(2 - 5 lat doświadczenia na odpowiednim stanowisku)
Senior
(ponad 5 lat doświadczenia na odpowiednim stanowisku)
Sii PolskaProgramista,
Administrator,
Architekt,
Testing & QA,
Engineering,
Analyst & Consultant,
Project Management,
Sales
0 PLN2 000 PLN4 000 PLN8 000 PLN
Sii PolskaBack office & BPO,
Marketing & Communication,
UI Design,
Project Management
Office (PMO),
Help Desk & Support,
Technical Documentation
Technik, Monter
0 PLN1 000 PLN2 000 PLN4 000 PLN
Podmiot Sii podejmujący współpracę z KandydatemKandydat posiadający do 2 LAT doświadczenia zawodowego
wymaganego na danym stanowisku
Kandydat posiadający od 2 do 5 lat doświadczenia zawodowego
wymaganego na danym stanowisku
Kandydat posiadający powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego
wymaganego na danym stanowisku
Sii Szwecja5 000 SEK10 000 SEK15 000 SEK
Sii Ukraina€300€600€1000

Bonus zostanie wypłacony w dwóch częściach przez podmiot Sii podejmujący współpracę z Kandydatem  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Wysokość bonusu zależy od doświadczenia Kandydata, posiadanego w dniu zatrudnienia go do Sii. Doświadczenie Kandydata zostanie obiektywnie ocenione przez Sii podczas całego procesu zatrudnienia. Osoba polecająca jest odpowiedzialna za poprawność danych zawartych w CV Kandydata. W przypadku znacznych rozbieżności między danymi zawartymi w CV a stanem faktycznym, Sii zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania rekomendacji oraz nieprzyznania bonusu lub zmiany wartości bonusu.
 2. W przypadku gdy CV tego samego Kandydata zostanie przesłane przez więcej niż jedną osobę, bonus zostanie przyznany tej osobie, która jako pierwsza dokonała rekomendacji Kandydata – zadecyduje o tym data przesłania CV do Sii.
 3. W przypadku gdy CV Kandydata jest już zarejestrowane w bazie kandydatów Sii z innego źródła niż rekomendacja w ramach programu, bonus należy się jeśli dzięki poleceniu Sii pozyskało nowe istotne informacje o Kandydacie – dot. zmiany doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności technologicznych, posiadanych certyfikatów, informacji o gotowości do zmiany pracy.
 4. W przypadku gdy CV Kandydata jest już zarejestrowane w bazie kandydatów Sii jako efekt rekomendacji, bonus należy się tylko jeśli:
  1. od daty rejestracji Kandydata w bazie upłynął okres 12 miesięcy (okres 12 miesięcy kiedy rejestracja jest uważana za “aktywną” jest opisany w sekcji 2.8 Przedmiot program)
  2. dzięki poleceniu, Sii otrzymało istotne informacje, np. dot. zmiany doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności technologiczne, certyfikatów, gotowość do zmiany pracy.
 5. Bonus może być dowolnie zwiększany przez Sii na określony czas i za określone profile kandydatów:
  1. każdorazowo informacja o zwiększonym bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym profilu będzie zamieszczana na profilu Sii na LinkedIn.
  2. warunkiem przyznania zwiększonego bonusu za rekomendację jest przesłanie CV Kandydata i uzupełnienie w wyznaczonym terminie, do wskazanego oddziału wymaganego formularza zawierającego wszystkie dane Kandydata. Rekomendację należy przesłać za pośrednictwem formularza „Poleć znajomego do Sii” (Sii Polska - LINK, Sii Szwecja - LINK, Sii Ukraina - LINK).
 6. Bonus za polecenie będzie przyznany każdej osobie, która spełnia kryteria określone w sekcjach 2.3-2.5 – Przedmiot programu oraz sekcji 5 – Zasady udziału w programie.
 7. Polecenie ważne jest przez 12 miesięcy od daty zarejestrowania CV w bazie kandydatów Sii.
  1. Jeżeli Sii nawiąże współpracę lub zatrudni danego Kandydata po upływie tego terminu, bonus za polecenie nie zostanie przyznany.
  2. Sii zastrzega sobie prawo do przyznania bonusu w ww. przypadku zgodnie z własną oceną. W takim przypadku osoba polecająca danego Kandydata zostanie o tym bezpośrednio poinformowana.
 8. Bonus jest wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 6 – Wypłacenie bonusu.
3. Czas trwania Programu
 1. Program rozpoczyna się 1 sierpnia 2022 i nie jest ograniczony czasowo.
 2.  Sii w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zmianie lub zakończeniu.
4. Uczestnicy Programu
 1. Aby wziąć udział w Programie, osoby polecające Kandydatów muszą spełnić następujące wymagania, w zależności od tego do którego podmiotu Sii składana jest rekomendacja:
sii polskasii szwecjasii ukraina
Osoba fizyczna, którajest rezydentem podatkowym Polski i nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polscema prawo stałego pobytu lub  Personnummer w Szwecjiposiada ukraińskie obywatelstwo lub ukraiński dowód osobistyi poleca Kandydata do Sii w odpowiedzi na ofertę pracy opublikowaną na portalach rekrutacyjnych lub stronie Sii
 1. Podmioty posiadające osobowość prawną lub inne jednostki niebędące osobami fizycznymi (np. agencje rekrutacyjne, konsultanci rekrutacyjni) są wyłączone z Programu.
 2. Osoba polecająca może wziąć udział w programie bez względu na to czy wcześniej brała udział w procesie rekrutacyjnym do Sii.
 3. Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
5. Zasady udziału w Programie
 1. Aby wziąć udział w Programie, osoba, która chce polecić Kandydata, musi przesłać CV Kandydata poprzez formularz „Poleć znajomego do Sii” (Sii Polska - LINK, Sii Szwecja - LINK, Sii Ukraina - LINK) w czasie trwania Programu. Osoba polecająca musi podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail Kandydata oraz załączyć jej/jego CV.
 2. Kandydat musi zostać poinformowany o rekomendacji przez osobę polecającą.
 3. W sytuacji, gdy Kandydat nie będzie poinformowany o rekomendacji przez osobę polecającą, bonus nie zostanie przyznany.
 4. Kandydat zostanie poproszony przez Sii o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 5. W przypadku nieudzielenia przez Kandydata zgody w przeciągu 30 dni kalendarzowych, Kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji do Sii, jej/jego dane zostaną usunięte, a bonus nie zostanie przyznany osobie polecającej.
 6. Jedna osoba polecająca może polecić dowolną ilość osób.
 7. Polecenie Kandydata musi nawiązywać do aktualnie otwartych procesów rekrutacyjnych, znajdujących się  na następujących stronach:
  1. Sii Polska
  2. Sii Szwecja
  3. Sii Ukraina
 8. Bonus nie przysługuje za polecenia na stanowiska stażowe, Akademickich Ambasadorów Sii oraz do szkółek organizowanych przez Sii.
 9. W sytuacji, gdy rekomendacja nie odnosi się do żadnych z otwartych procesów rekrutacyjnych, Sii ma prawo do nieakceptacji polecenia i nieprzyznania bonusu.
 10. W ciągu 3 dni roboczych po odebraniu CV Kandydata, Sii zweryfikuje status poleconej osoby w bazie kandydatów Sii. Sii skontaktuje się z Kandydatem w celu potwierdzenia jej/jego chęci udziału w procesie rekrutacyjnym oraz informacji zawartych w CV.
 11. W ciągu 5 dni roboczych od rejestracji CV w bazie danych kandydatów Sii, osoba polecająca otrzyma informację od Sii dotyczącą kwalifikacji rekomendacji do Programu oraz wartości bonusu, który zostanie przyznany, jeżeli Kandydat rozpocznie współpracę lub zostanie zatrudniony w Sii oraz spełni wymagane kryteria. Informacja zwrotna zostanie wysłana bez względu na decyzję w sprawie kwalifikacji do Programu.
 12. W przypadku przesłania CV do Sii Polska w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 lipca 2022 obowiązują zapisy regulaminu poprzedniego programu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajduje się tutaj (LINK).
 13. W przypadku przesłania CV do Sii Polska w okresie od 1 grudnia 2020 do 31 marca 2022 obowiązują zapisy regulaminu poprzedniego programu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajduje się tutaj (LINK).
 14. W przypadku przesłania CV do Sii Polska w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 obowiązują zapisy regulaminu poprzedniego programu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajduje się tutaj (LINK).
 15. W przypadku przesłania CV do Sii Polska w okresie od 1 października 2018 do 31 grudnia 2019, obowiązują zapisy regulaminu poprzedniego programu „Poleć Znajomego do Sii”, który znajduje się tutaj (LINK).
 16. W przypadku przesłania CV do Sii Polska w okresie od 1 maja 2017 do 30 września 2018, zapisy regulaminu w ramach programu „Poleć Znajomego do Sii” nie obowiązują. Pogram został zakończony (LINK).
 17. W przypadku przesłania CV do Sii Polska przed 1 maja 2017, zapisy regulaminu programu „Znajomy Informatyka” nie obowiązują. Program został zakończony (LINK).
6. Wypłacenie bonusu
 1. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach:
  1. Pierwsza połowa bonusu po pierwszym miesiącu pracy Kandydata w Sii.
  2. Druga połowa po szóstym miesiącu pracy Kandydata, jeżeli Kandydat będzie nadal pracował w Sii.
 2. Bonus zostanie wypłacony osobie polecającej na podstawie osobnych zasad w zależności od tego, który podmiot Sii będzie wypłacał bonus po spełnieniu przez Kandydata kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie. Osoba polecająca może być zobligowana to dostarczenia Sii danych niezbędnych do dokonania płatności lub do podjęcia innych niezbędnych kroków. Wypłata bonusu będzie zależeć od  tego czy osoba polecająca spełni te zobowiązania.
 3. Sii nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór bonusu jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej lub osoby polecającej.
 4. Osoba polecająca ma prawo do złożenia skargi w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Skarga musi zostać złożona nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty, kiedy Sii poinformowało osobę polecającą o decyzji w sprawie zakwalifikowania do Programu. Skargi mogą być składane drogą elektroniczną na podany adres  e-mail: [email protected].
 5. Pisemna skarga powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko oraz adres osoby składającej skargę;
  2. dokładny opis podstaw skargi.
 6. Sii rozpatrzy skargę niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku gdy skarga nie może zostać rozpatrzona w ciągu 15 dni roboczych ze względu na złożoność sprawy lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Sii, osoba składająca skargę zostanie o tym poinformowana przez Sii w tej samej formie, w jakiej została złożona skarga.
 7. Skargi przesłane na niewłaściwy adres e-mail, po terminie lub niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
7. Inne postanowienia
 1. Za realizację Programu odpowiada właściwy podmiot Sii – Sii Polska realizuję rekomendacje przesłane do Sii Polska, Sii Szwecja realizuje rekomendacje przesłane do Sii Szwecja, Sii Ukraina realizuje rekomendacje przesłane do Sii Ukraina. W każdym podmiocie Sii, osobą odpowiedzialna za Program jest Head of Recruitment.
 2. Osobą decyzyjną w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących Programu oraz jego Regulaminu jest Head of Recruitment.
 3. Sii jest zobowiązane do nadzorowania Programu oraz czuwania nad przestrzeganiem jego zasad. Obowiązkiem Sii jest również prowadzenie dokumentacji programu.
 4. Wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzania osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronach internetowych:
  1. Sii Polska
  2. Sii Szwecja
  3. Sii Ukraina
 5. Sii ma prawo do zmiany zasad Programu, w tym zmian dotyczących czasu trwania Programu i wartości bonusu, a także zasad wypłacania bonusu.
 6. Informacje o Programie zawarte w materiałach marketingowych i reklamowych mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Sii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje podania przez uczestników nieprawdziwych danych lub rekomendacji. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na uczestniku.
 8. Sii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z okoliczności pozostających poza kontrolą Sii.
 9. W przypadku zaistnienia sporu, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 10. Prawem właściwym dla wszelkich sporów związanych z Programem jest prawo właściwe dla kraju siedziby podmiotu Sii, do którego kierowana jest rekomendacja, tj. dla rekomendacji kierowanych do Sii Polska właściwe jest prawo polskie, dla rekomendacji kierowanych do Sii Szwecja właściwe jest prawo szwedzkie, a dla rekomendacji kierowanych do Sii Ukraina właściwe jest prawo ukraińskie.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?