Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Interfejs „java.util.Collection” to najwyższy w hierarchii interfejs kolekcji. Kolekcja reprezentuje grupę obiektów, które możemy nazwać elementami. Java nie dostarcza żadnej bezpośredniej implementacji dla tego interfejsu. Dostarcza za to interfejsy rozszerzające Collection: List, Set oraz Queue oraz Deque, które mają swoje implementacje. Omówimy je szerzej w tym artykule.

Interfejs Collection
Ryc. 1 Interfejs Collection

List

Lista jest interfejsem dedykowanym do uporządkowanego przechowywania obiektów. Pozwala na dodawanie i usuwanie elementów jak w tablicy. Elementy są indeksowane – możemy dzięki temu pobrać obiekt znajdujący się na konkretnej pozycji. W listach dozwolone są duplikaty elementów.

Dużym ułatwieniem w stosunku do tablic jest to, że nie musimy deklarować rozmiaru listy na początku jej używania. Oczywiście możemy to zrobić i to się zaleca, kiedy wiemy, jakiego rozmiaru listy potrzebujemy. W listach nie możemy przechowywać typów prymitywnych.

Aby użyć listy musimy zaimportować pakiet:

import java.util.List;

Przykładowe użycie listy, tworzymy instancje klasy ArrayList:

               Java 7+

List<Integer> list = new ArrayList<>();

               Java 10+

var items = new ArrayList<String>();

Możemy także utworzyć listę poprzez statyczną metodę dostępną w interfejsie List:

List<Integer> list = List.of(1, 2, 3, 4);

Metoda of() zwraca niemodyfikowalną listę zawierającą podane w argumencie elementy. Próba modyfikacji takiej listy skończy się rzuceniem wyjątku „UnsupportedOperationException”, jako argumentu metody nie można użyć nulla.

Dobrą praktyką przy używaniu list jest deklaracja typu obiektu, jaki będzie używany. Zapewnia nam to, że jeśli spróbujemy dodać do listy nieodpowiedni typ, to już na etapie kompilacji otrzymamy błąd. Możemy tworzyć listę z dowolnych obiektów.

Najważniejsze metody

Do najważniejszych metod należą:

 • add() – dodaje element na koniec listy
list.add(5); // [5]
 • addAll() – dodaje wszystkie elementy listy do innej listy
List<Integer> list2 = List.of(1, 2);
list.addAll(list2); // [5, 1, 2]
 • size() – zwraca ilość elementów w liście
int size = list.size(); // 3
 • get() – umożliwia pobranie elementu z listy, do metody podajemy indeks, na jakim znajduje się element (numeracja listy zaczyna się od 0)
Integer = list.get(0); // 5
 • iterator() – zwraca obiekt iteratora, który umożliwia dostęp do elementów
Iterator<Integer> iterator = list.iterator();
 • set() – aktualizuje element w danej pozycji listy(zastępuje go)
list.set(0, 9); // [9, 1, 2]
 • isEmpty() – zwraca „true” kiedy lista nie posiada elementów
boolean isEmpty = list.isEmpty(); // false
 • toArray() – konwertuje listę na tablicę
Object[] objects = list.toArray();
// Arrays.toString(objects) [9, 1, 2]
 • contains() – zwraca „true” kiedy lista posiada podany element
boolean contains = list.contains(2); // true
 • remove() – usuwa element z listy
list.remove(1); // [9, 2]
 • removeAll() – usuwa wszystkie elementy z listy
list.removeAll(list2); // [9]
 • clear() – usuwa wszystkie elementy z listy (bardziej wydajne od removeAll)
list.clear(); // []

Rodzaje list

Poniżej przybliżę rodzaje list.

Interfejs List
Ryc. 2 Interfejs List
 • ArrayList – implementuje listę jako dynamiczną tablicę. Jej rozmiar zostanie automatyczne rozszerzony, jeśli nie będzie wystarczającej ilości miejsca, aby dodać kolejny element. Możemy ustawić domyślny rozmiar listy podczas jej tworzenia:
List<Integer> list = new ArrayList<>(5);

Nie jest to obowiązkowe, jednak jest wydajniejsze niż automatyczne rozszerzanie listy. Kiedy lista jest rozszerzana to zwiększa swoją pojemność o 50%.

Zalety ArrayListy to szybie wyszukiwanie elementów i ich pobieranie. Możemy w niej przechowywać wiele wartości null oraz duplikaty, co w niektórych sytuacjach może być widziane jako wada. Nie zaleca się używania ArrayListy w sytuacji, kiedy często dodajemy i usuwamy elementy z listy. Kiedy usuwamy środkowy element z listy musimy przesunąć wszystkie kolejne w stronę początku.

Pamięć w ArrayList
Ryc. 3 Pamięć w ArrayList
 • Vector – implementuje interfejs „List” tak samo jak „ArrayList” i zapewnia podobną funkcjonalność. Różnią się one jednak kilkoma rzeczami:
  • Vector jest zsynchronizowany.
  • Kiedy zapełnimy Vector, powiększa on swoją wielkość o 100%, a nie tak jak ArrayList o 50%.
  • Vector jest starą klasą tzw. Legacy class.
  • Vector jest wolniejszy od ArrayList, ponieważ jest zsynchronizowany. Przy użyciu wielu wątków wstrzymuje kolejne operacje, dopóki nie zakończy poprzednich.

Tworzenie wektora:

Vector<Integer> vector = new Vector<>();

Możemy też przy tworzeniu podać rozmiar:

Vector<Integer> vector = new Vector<>(5);

Nie zaleca się używania klasy Vector, ponieważ w aplikacji jednowątkowej jest wolniejsza od ArrayList, a w wielowątkowej nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa.

 • Stack – działa zgodnie z zasadą „Last In First Out (LIFO)” czyli element, który dodaliśmy jako ostatni, znajdzie się na górze stosu.
Dodawanie i usuwanie elementów stosu
Ryc. 4 Dodawanie i usuwanie elementów stosu

Tworzenie stosu:

Stack<Integer> stack = new Stack<>();

Stack posiada te same metody co Vector oraz dodatkowo pięć swoich:

 • push() – dodanie elementu na szczyt stosu
Stack<Integer> stack = new Stack<>();
 
stack.push(1);
stack.push(2);
stack.push(3);
// [1, 2, 3]
 • pop() – usunięcie elementu ze szczytu stosu
Integer pop = stack.pop(); // [1, 2]
 • peek() – zwraca obiekt ze szczytu stosu
Integer peek = stack.peek(); // 2
 • search() – wyszukuje element na stosie, zwraca jego pozycje od góry stosu
int search = stack.search(1); // 2
 • empty() – sprawdza czy stos jest pusty
boolean empty = stack.empty(); // false

Stosu używamy, gdy chcemy zachować kolejność naszych działań lub stworzyć listę, która obrazuje relacje ojciec – dziecko (parent – child). Zamiast klasy Stack zaleca się używanie ArrayDeque. Jednym z powodów jest to, że Stack jest klasą, a Deque interfejsem.

Umożliwia to kontrolę i daje większe możliwości przy użyciu na korzyść interfejsu. Dodatkowo, poprzez rozszerzenie klasy Vector, możliwe jest pobieranie elementów przez ich indeks, co jest zaprzeczeniem podstawowego działania stosu.

 • LinkedList – przechowuje elementy w strukturze danych w postaci podwójnie połączonej listy.
LinkedList - pamięć
Ryc. 5 LinkedList – pamięć

Każdy element listy składa się z trzech węzłów:

 • PREV – przechowuje adres w pamięci do poprzedniego elementu listy, dla pierwszego elementu będzie to null.
 • NEXT ­– przechowuje adres w pamięci do następnego elementu listy, dla ostatniego elementu będzie to null.
 • DATA – przechowuje dane, które dodaliśmy do listy.

Tworzenie nowej listy:

LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();

LinkedList oprócz interfejsu „List” implementuje również „Queue” i „Deque”.

LinkedList - hierarchia
Ryc. 6 LinkedList – hierarchia

Pozwala to na implementację metod pochodzących z tych interfejsów, takich jak:

Queue<Integer> queueList = new LinkedList<>();
 
queueList.add(1);
queueList.add(2);
queueList.add(3); 
    // [1, 2, 3]
 • poll() – Queue – zwraca i usuwa pierwszy element listy
Integer poll = queueList.poll(); // 1
 • peek() – Queue – zwraca pierwszy element listy (head)
Integer peek = queueList.peek(); // 2
 
 
Deque<Integer> dequeList = new LinkedList<>();
dequeList.add(1);
dequeList.add(2);
dequeList.add(3);
// [1, 2, 3]
 • addFirst() – Deque – dodaje element na początek listy
dequeList.addFirst(4); // [4, 1, 2, 3]
 • addLast() – Deque – dodaje element na koniec listy
dequeList.addLast(5); // [4, 1, 2, 3, 5]
 • getFirst() – Deque – zwraca pierwszy element
Integer first = dequeList.getFirst(); // 4
 • getLast() – Deque – zwraca ostatni element
Integer last = dequeList.getLast(); // 5
 • removeFirst() – Deque – usuwa pierwszy element
dequeList.removeFirst(); // [1, 2, 3, 5]
 • removeLast() – Deque – usuwa ostatni element
dequeList.removeLast(); // [1, 2, 3]
 • offer() – Deque – dodaje element na koniec listy
dequeList.offer(6); // [1, 2, 3, 6]

Zaletą tej listy jest szybkie dodawanie i usuwanie elementów. Wadą szybkość pobierania elementów. Podczas usuwania elementu ze środka listy muszą zaktualizować się tylko elementy po obu stronach usuwanego obiektu.

Ryc. 7 LinkedList – dodawanie elementów
Ryc. 7 LinkedList – dodawanie elementów

Set

Set jest kolejnym interfejsem wchodzącym w skład „Collection”. Charakteryzuje się on tym, że przechowuje unikalne elementy. Nie możemy odwoływać się do konkretnego elementu zbioru, ponieważ nie wiadomo, na jakiej pozycji się on znajduje. Zależnie od interpretacji Set możemy sortować.

Przykładowa implementacja zbioru:

Set<Integer> set = new HashSet<>();

Najważniejsze metody

 • add() – dodaje elementy do zbioru
set.add(1);
set.add(2);
set.add(3); // [1, 2, 3]
 • addAll() – dodaje wszystkie elementy z kolekcji do zbioru
List<Integer> list = List.of(5, 6, 7);
 
set.addAll(list); // [1, 2, 3, 5, 6, 7]
 • iterator() – zwraca iterator, którego możemy użyć do dostępu do elementu
Iterator<Integer> iterator = set.iterator();
 • remove() – usuwa element ze zbioru, jako parametr podajemy element, który chcemy usunąć, a nie, jak w przypadku listy, indeks
set.remove(1); // [2, 3, 5, 6, 7]
 • retainAll() – zachowuje wszystkie elementy zbioru, które są zawarte w innej kolekcji
set.retainAll(list); // [5, 6, 7]
 • size() – zwraca ilość elementów zbioru
int size = set.size(); // 3
 • toArray() – zwraca tablicę zawierającą elementy zbioru
Object[] objects = set.toArray();
 • contains() – zwraca true, jeśli zbiór zawiera podany element
boolean contains = set.contains(7); // true
 • containsAll() – zwraca true, jeśli zbiór zawiera wszystkie podane elementy
boolean b = set.containsAll(list); // true
 • hashCode() – zwraca wartość hasz zbioru
int i = set.hashCode(); // 18
 • removeAll() – usuwa wszystkie elementy ze zbioru zawarte w podanej kolekcji
set.removeAll(list); // []
 • clear() – usuwa wszystkie elementy ze zbioru
set.clear(); // []

Rodzaje

W interfejsie Set wyróżniamy poniższe rodzaje.

Ryc. 8 Interfejs Set – hierarchia
Ryc. 8 Interfejs Set – hierarchia
 • HashSet – podstawowa implementacja zbioru. Zapewnia unikalność elementów, ale nie gwarantuje kolejności elementów. Wewnętrznie wykorzystuje tablice mieszającą, co wymaga implementacji metod „hashCode” i „equals()”. W HashSet możemy przechowywać wartość null. HashSet jest zbiorem niesynchronizowanym. Jeśli chcemy używać go w wielowątkowości, sami musimy zapewnić synchronizacje.
Set<Integer> set = new HashSet<>();
 • LinkedHashSet – implementacja zbioru, która zapewnia funkcjonalność tablicy mieszającej oraz listy połączonej. Elementy zbioru są przechowywane podobnie jak w HashSet, ale zachowuje kolejność ich dodawania. Tak samo jak HashSet możemy przechowywać wartość null.

Tworzenie LinkedHashSet z podaną pojemnością (capacity) oraz współczynnikiem określającym, kiedy lista ma zwiększyć swoją pojemność (loadFactor):

LinkedHashSet<Integer> numbers = new LinkedHashSet<>(8, 0.6);

Podana lista może przechować 8 elementów oraz zwiększy swoją pojemność dwukrotnie, kiedy zapełni się w 60%.

 • EnumSet – jest implementacją zbioru, która działa wyłącznie z typami wyliczeniowymi. Przechowujemy w nim obiekty, które są enumami. Nie możemy przechowywać wartości null, a zbiór nie jest bezpieczny do użycia w wielowątkowości. Elementy są przechowywane w kolejności, w jakiej zadeklarowane są enumy.

EnumSet używa iteratora, który działa na kopii zbioru, więc nie wyrzuci wyjątku, jeśli coś zmieni się w zbiorze podczas jego iteracji. EnumSet powinien być zawsze używany, kiedy chcemy stworzyć zbiór enumów, ponieważ jest bardziej wydajny od innych rodzajów zbiorów m.in. przez to, że nie trzeba porównywać zahaszowanych wartości, aby z niego korzystać.

EnumSet jest klasą abstrakcyjną, JDK dostarcza dwie implementacje tej klasy, jednak nie korzystamy z nich bezpośrednio. Są to klasy package-private:

 • RegularEnumSet – dla zbiorów do 64 elementów
 • JumboEnumSet – dla zbiorów powyżej 64 elementów

Klasa dostarcza również kilka metod statycznych pozwalających tworzyć zbiór. W takim przypadku tworzona jest implementacja zależna od ilości elementów w enumie.

enum Size {
          SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRALARGE
      }
 
      Set<Size> set = EnumSet.allOf(Size.class);
 • TreeSet – przechowuje zbiór pod postacią drzewa. Ta implementacja nie zapewnia zapamiętania kolejności dodawania elementów, za to przechowuje je w posortowany sposób (rosnąco). Nie możemy w nim przechowywać nulli oraz obiektów, które nie implementują interfejsu „Comparable”, nie jest bezpieczny przy używaniu wątków.

W porównaniu do HashSet ten zbiór zapewnia wolniejsze przetwarzanie danych, ponieważ każdy dodany element musi zostać posortowany. TreeSet posiada też kilka metod zaimplementowanych z NavigableSet oraz SortedSet:

TreeSet<Integer> treeSet = new TreeSet<>();
 
      treeSet.add(1);
      treeSet.add(2);
      treeSet.add(3); // [1, 2, 3]
 • lower() – zwraca ze zbioru największy element, który jest mniejszy od podanego
Integer lower = treeSet.lower(2); // 1
 • floor() ­– zwraca najmniejszy element pośród tych, które są mniejsze od podanego elementu, jeśli podany element istnieje w zbiorze, to go zwróci
Integer floor = treeSet.floor(2); // 2
 • ceiling() – zwraca najmniejszy element pośród tych, które są większe od podanego elementu, jeśli podany element istnieje w zbiorze, to go zwróci
Integer ceiling = treeSet.ceiling(2); // 2
 • higher() – zwraca ze zbioru najmniejszy element, który jest większy od podanego
Integer higher = treeSet.higher(2); // 3
 • pollFirst() – zwraca i usuwa pierwszy element zbioru
Integer poolFirst = treeSet.pollFirst(); // 1
 • pollLast() – zwraca i usuwa ostatni element zbioru
Integer poolLast = treeSet.pollLast(); // 3
 • first() – zwraca pierwszy element zbioru
Integer first = treeSet.first(); // 2
 • last() – zwraca ostatni element zbioru
Integer last = treeSet.last(); // 2

Queue/Deque

Queue<Integer> queue = new PriorityQueue<>();

Interfejs Queue wchodzi w skład Collection. Charakteryzuje się tym, że mamy dostęp do danych jedynie z początku i końca zbioru. Głównym zadaniem kolejek jest porządkowanie zbioru w określonej wcześniej kolejności.

Możemy wyróżnić dwa podstawowe typy kolejek:

 • FIFO – first in, first out – wstawiamy element na koniec listy, a zdejmujemy go z początku
Kolejka FIFO
Ryc. 9 Kolejka FIFO
 • LIFO – last in, first out – wstawiamy element na początek kolejki i zdejmujemy też pierwszy element
Kolejka LIFO
Ryc. 10 Kolejka LIFO
 • Deque natomiast to kolejka pozwala na dodawanie i usuwanie elementów z obu jej stron.
Deque - działanie
Ryc. 11 Deque – działanie

Najważniejsze metody

Queue:

Queue<Integer> queue = new PriorityQueue<>();
 
    queue.add(1);
    queue.add(2);
    queue.add(3); // [1, 2, 3]
 • add() – dodaje element do kolejki, jeśli operacja się powiedzie– zwraca true, jeśli nie – rzuca wyjątek
boolean add = queue.add(4); // true
 • offer() – dodaje element do kolejki, jeśli operacja się powiedzie – zwraca true, jeśli nie – zwraca false
boolean offer = queue.offer(5); // true
 • element() – zwraca pierwszy element kolejki, rzuca wyjątek, jeśli kolejka jest pusta
Integer element = queue.element(); // 1
 • peek() – zwraca pierwszy element kolejki, zwraca null, jeśli kolejka jest pusta
Integer peek = queue.peek(); // 1
 • remove() – zwraca i usuwa pierwszy element kolejki, rzuca wyjątek, jeśli kolejka jest pusta
Integer remove = queue.remove(); // 1 // [2, 4, 3, 5]
 • poll() – zwraca i usuwa pierwszy element kolejki, zwraca null, jeśli kolejka jest pusta
Integer poll = queue.poll(); // 2 // [3, 4, 5]

Deque:

Deque<Integer> deque = new ArrayDeque<>();
 
    deque.add(1);
    deque.add(2);
    deque.add(3); // [1, 2, 3]
 • addFirst() – dodaje element na początek kolejki
deque.addFirst(4); // [4, 1, 2, 3]
 • addLast() – dodaje element na koniec kolejki
deque.addLast(5); // [4, 1, 2, 3, 5]
 • offerFirst() – dodaje element na początek kolejki, jeśli operacja się powiodła zwraca true
deque.offerFirst(6); // [6, 4, 1, 2, 3, 5]
 • offerLast() – dodaje element na koniec kolejki, jeśli operacja się powiodła – zwraca true
deque.offerLast(7); // [6, 4, 1, 2, 3, 5, 7]
 • getFirst() – zwraca pierwszy element z kolejki
Integer first = deque.getFirst(); // 1
 • getLast() – zwraca ostatni element z kolejki
Integer last = deque.getLast(); // 3
 • peekFirst() – zwraca pierwszy element kolejki
Integer peekFirst = deque.peekFirst(); // 1
 • peekLast() – zwraca ostatni element kolejki
Integer peekLast = deque.peekLast(); // 3
 • removeFirst() – zwraca i usuwa pierwszy element kolejki
Integer removeFirst = deque.removeFirst(); // [4, 1, 2, 3, 5, 7]
 • removeLast() – zwraca i usuwa ostatni element kolejki
Integer removeLast = deque.removeLast(); // [4, 1, 2, 3, 5]
 • pollFirst() – zwraca i usuwa pierwszy element kolejki, zwraca null, jeśli kolejka jest pusta
Integer pollFirst = deque.pollFirst();// [1, 2, 3, 5]
 • pollLast() – zwraca i usuwa ostatni element kolejki, zwraca null, jeśli kolejka jest pusta
Integer pollLast = deque.pollLast(); // [1, 2, 3]

Rodzaje

 • Queue:
  • PriorityQueue – bazuje na implementacji stosu. Elementy są układane w naturalnym porządku, poprzez porównanie przez zapewniony Comparator. Kolejka nie pozwala na przechowywanie wartości null oraz obiektów, których nie da się ze sobą porównać.
   Kolejka układa dodane elementy w kolejności od najmniejszego do największego, tak więc jej początkiem jest najmniejszy element. PriorityQueue nie jest bezpieczna w przypadku programów wielowątkowych, do tego zadania Java zapewnia klasę PriorityBlockingQueue.
PriorityQueue - działanie
Ryc. 12 PriorityQueue – działanie
 • Deque:
  • ArrayDeque – jest implementowana jako dynamiczna tablica, do której możemy dodawać elementy z przodu i z tyłu kolejki. Nie możemy dodawać nulli. Kolejka nie jest bezpieczna w aplikacjach wielowątkowych. Jeżeli początek kolejki i jej koniec wskazują na siebie po dodaniu nowego elementu, tablica automatycznie podwaja swoją wielkość.
ArrayDeque - hierarchia
Ryc. 13 ArrayDeque – hierarchia

Interfejs Iterator

Interfejsem związanym z „Collection” jest „java.util.Iterator”. Pozwala on na dostęp do elementów kolekcji. Każda z nich posiada metodę „iterator”, która zwraca instancje iteratora używanego do poruszania się po kolekcji.

Metody Iteratora

ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
numbers.add(1);
numbers.add(3);
numbers.add(2);
// [1, 3, 2]
 
Iterator<Integer> iterate = numbers.iterator();
 • hasNext() – zwraca „true” jeśli istnieje element w kolekcji
boolean b = iterate.hasNext(); // true
 • next() – zwraca następny element kolekcji
int number = iterate.next(); // 1
 • remove() – usuwa ostatni element zwrócony przez next()
iterate.remove(); // numbers [3, 2]
 • forEachRemaining() – wykonuje akcje dla każdego elementu kolekcji
while(iterate.hasNext()) {
		iterate.forEachRemaining(System.out::print);
}
// 32

Źródła

 1. Java 11 Cookbook – Nick Samoylov, Mohamed Sanaulla
 2. Java podstawy – Cay S. Horstmann

***

Jeśli interesuje Was obszar Javy, polecamy inne artykuły naszych ekspertów m.in. Wyrażenie lambda w Javie oraz Java 2.0 czyli Kotlin.

Ocena:
Autor
Avatar
Bartłomiej Pacocha

Software Developer w Sii, główne technologie z jakimi pracuje to Java, Spring i SQL. W wolnym czasie lubi czytać, odpręża się przy beletrystyce i amerykańskich komiksach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej postów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?