Office 365

Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

25 lutego, 2020 0
Podziel się:

JWT jest to standard uwierzytelniania oparty o tokeny (RFC 7519)[1]. Zakłada on stworzenie specjalnego obiektu, który jest przesyłany do i z serwera. Protokół HTTPS jest bezstanowy, nie wymaga przechowywania informacji o użytkownikach na serwerze przez czas trwania żądań. Token JWT jest dodawany do danych w zapytaniach, mając na celu autoryzacje lub uwierzytelnienie na serwerze. Po stronie klienta są zapisywane w np. pamięci (w przypadku przeglądarki) localStorage.

Azure Active Directory jest to usługa umożliwiająca zarządzanie tożsamościami dla aplikacji internetowych i nie tylko. Korzysta ona z protokołu uwierzytelnienia OAuth 2.0. Można ją wykorzystać do uwierzytelnienia użytkowników na różnych platformach, np. w aplikacjach mobilnych lub internetowych. Po zalogowaniu użytkownika może zwrócić token JWT. Umożliwia aplikacji uwierzytelnienie użytkownika i dostęp do danych znajdujących się w aplikacji. [2] Jest to przykład użycia istniejącego dostawcy w celu zdobycia tokenu JWT. Jest to przydatne w przypadku pracy w aplikacjach dla firm korzystających z tego rozwiązania lub innych dostawców jak np. Google, Facebook.

Na rys. 1 przedstawiony jest diagram sekwencyjny, pokazujący tworzenie i użycie tokenu JWT. Użytkownik wypełnia formularz logowania w aplikacji, następnie są wysyłane dane do serwera. Serwer sprawdza czy są podane prawidłowe dane do autentykacji, tworzy token, który jest wysyłany w odpowiedzi do użytkownika. Aplikacja klienta przechwytuje token, zapisuje w pamięci (np. Cookies lub LocalStorage). Przy kolejnych akcjach użytkownika token jest dołączany aby uwierzytelnić operacje.

Obraz1 1 - Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

Rys. 1 Diagram sekwencyjny, użycie tokenu JWT Źródło: Opracowanie własne

Token jest to obiekt, który został podzielony na trzy części:

 • nagłówek (Header) – obiekt JSON, zakodowany formatem base64; zawiera informacje takie jak typ tokenu oraz nazwa algorytmu,
 • zawartość (Payload) – obiekt JSON, również zakodowany formatem base64; zawarte są tutaj atrybuty użytkownika, np. identyfikator użytkownika, adres email, rola; zawartość ta nie powinna zawierać informacji poufnych gdyż nie są one szyfrowane,
 • podpis (Signature) – służy do weryfikacji po stronie serwera czy token zawiera poprawne informacje; jest to cyfrowa sygnatura generowana przez połączenie nagłówka i zawartości i zakodowana przez klucz prywatny znany tylko przez serwer.

Gdyby użytkownik atakujący system chciał zmienić zawartość tokenu, musiałby także wygenerować podpis ponownie – w tym momencie jest to już nie możliwe gdyż klucz jest dostępny tylko na serwerze, niedostępny po stronie klienta.

Ważniejsze atrybuty, które warto znać i powinny być dołączona do zawartości:

 • jti – unikalny identyfikator JWT,
 • iss – zleceniodawca, który wydaje token,
 • sub – identyfikuje podmiot, musi być unikalny,
 • aud – identyfikuje odbiorców, dla których jest przeznaczony,
 • exp – określa czas wygaśnięcia tokenu.

Stworzona została klasa AccountsService, która zawiera w sobie metody pozwalające na rejestrację, logowanie i odświeżenie tokenu użytkownika. Na rys. 2 pokazano metodę, która ilustruje, w jaki sposób użytkownik może być uwierzytelniany oraz jak tworzy się token JWT.

Obraz2 1 - Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

Rys. 2 Metody klasy AccountsService
Źródło: opracowanie własne

Dodanie konfiguracji JWT do projektu:

 • modyfikacja klasy Startup – na rys. 3 jest kod, który zostaje dodany w celu konfiguracji autentykacji przez JWT dopisany do metody ConfigureServices; zostaje dołączona klasa reprezentująca użytkownika, schemat tokenu JWT oraz walidacja jego parametrów; wymagane jest także włączenie autentykacji w metodzie Configure pokazane na rys. 4,
 • dodanie dodatkowych informacji do tworzenia tokenu JWT – na rys. 5 jest przykładowa konfiguracja pliku JSON projektu.

Obraz3 1 - Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

Rys. 3 Kod dopisany do klasy Startup w celu konfiguracji JWT
Źródło: opracowanie własne

Obraz4 1 - Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

Rys. 4 Kod dopisany do klasy Startup w celu włączenia autentykacji
Źródło: opracowanie własne

Klasa użytkownika dziedziczy po IdentityUser. Jest to implementacja paczki ASP .NET Core Identity. Zawiera podstawowe właściwości, takie jak identyfikator użytkownika, adres email oraz hasło. W przypadku korzystania Entity Framework Core należy dodać paczkę nuget Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore.

Dla uproszczenia przykładu ustawienia zostały zapisane w pliku appsettings.json. Docelowo należy jednak skorzystać z bardziej bezpiecznych rozwiązań. Można wykorzystać Azure Key Vault [3]dla przypadku wspomnianego na początku artykułu lub w usersecrets.json[4].

Obraz5 1 - Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

Rys. 5 Konfiguracja pliku appsettings.json
Źródło: opracowanie własne

Metody w kontrolerach wymagające uwierzytelnienia muszą zostać opatrzone atrybutem Authorize. W przypadku tokenu JWT trzeba dodać jeszcze konfigurację schematu w atrybucie. Przykład takiego użycia atrybutu na całym kontrolerze jest pokazany na rys. 6.

Obraz6 1 - Uwierzytelnianie za pomocą JWT w ASP .NET Core 2.2

Rys. 6 Kod z atrybutami dla klasy, autoryzacja całego kontrolera
Źródło: opracowanie własne

Uwierzytelnianie za pomocą tokenów JWT zostało stworzone z myślą o aplikacjach mobilnych i SPA. Jest to proste w obsłudze rozwiązanie, wymagające jednak sporej konfiguracji. Elastyczność polityki autoryzacji w ASP .NET Core pozwala na integrację dodatkowych, zewnętrznych dostawców.


[1] https://tools.ietf.org/html/rfc7519

[2] https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/active-directory/develop/v1-protocols-oauth-code

[3] https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/key-vault/basic-concepts

[4] https://docs.microsoft.com/pl-pl/aspnet/core/security/app-secrets?view=aspnetcore-2.2&tabs=windows

Kategorie: Office 365
Michał Świtalik
Autor: Michał Świtalik
Software Engineer w Centrum Kompetencyjnym Office 365 w Sii. W pracy zajmuje się tworzeniem solucji dla obrotu i udostępnianiem dokumentów i informacji w biznesie, które wykorzystują technologie SharePointa. Po pracy lubię rozwijać swoje umiejętności w frameworkach JS (Angular, React, SPFX...), .Net oraz architektury.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zostaw komentarz