Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Z artykułu dowiecie się więcej o roli Site Managera. Na początku wyjaśnię, kim jest i jak wyglądają jego obowiązki. Wskażę główne cechy charakteru oraz umiejętności, jakie powinna posiadać osoba na tym stanowisku. Następnie, na przykładzie pracy nad projektem dla firmy będącej liderem w branży soczewek kontaktowych, zaprezentuję zadania oraz wyzwania, jakie są stawiane przed Site Managerem oraz przedstawię, jak wyglądał efekt końcowy wspomnianego projektu.

Site Manager – kim jest, jaka jest jego rola oraz jakie zadania są przed nim stawiane?

Site Manager razem z Delivery Managerem oraz Team Liderem należą do osób zarządzających projektem. Delivery Manager oraz Team Leader odpowiadają za odpowiednie przygotowanie projektu w etapie przedprojektowym tj.:

 • sporządzenie oferty,
 • wstępne sporządzenie listy niezbędnych materiałów,
 • zamówienie materiałów,
 • organizację podwykonawców i pracowników,
 • wszystkie inne kwestie organizacyjne przed rozpoczęciem projektu.

Site Manager jest natomiast odpowiedzialny za etap wykonawczy projektu, aż do finalnego oddania go do klienta. Do jego zadań należy:

 • szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektu przed rozpoczęciem prac – pozwala to wyeliminować niektóre błędy projektowe jeszcze na tym etapie,
 • sporządzenie harmonogramu prac uwzględniając liczbę pracowników, ewentualne braki materiałowe oraz stosując rezerwę czasową na wypadek pojawienia się komplikacji,
 • spotkanie z klientem i przedstawienie mu pomysłu na prowadzenie tras kablowych, miejsc montażu rozdzielnic i urządzeń peryferyjnych oraz przekazanie harmonogramu prac,
 • stała współpraca na linii klient → Site Manager → Team Leader, w kwestii domawiania dodatkowych materiałów i organizacji pracowników w obiekcie,
 • organizacja i zlecanie prac dla każdego montera,
 • bieżące monitorowanie zadań monterów pod kątem sposobu wykonywania pracy – jej jakości i bezpieczeństwa (warto przypominać, że żadne zadanie nie jest na tyle pilne, aby nie można go wykonać w bezpieczny sposób),
 • osobista weryfikacja wykonania zleconej pracy pod względem poprawności i zachowania wysokich standardów,
 • nadzorowanie zakresu projektu, zmian w projekcie, aktualnej dokumentacji oraz prac dodatkowych.

Jakie kompetencje powinien posiadać Site Manager?

Doświadczenie

Osoba podejmująca się zadań na stanowisku Site Managera powinna odbyć praktykę w pracy jako elektryk. Uzyskana w ten sposób wiedza i umiejętności pozwolą jej zaplanować przebieg tras kablowych w optymalny sposób oraz dobrać odpowiedniej wielkości koryta kablowego, aby w późniejszym etapie nie okazało się ono zbyt małe względem ilości kabli, które muszą zostać w nim ułożone. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w budowaniu i podłączaniu rozdzielnic oraz wykonywaniu okablowania instalacji będzie mogła oszacować z lepszym skutkiem pracochłonność zleconych prac.

Mając taką wiedzę, Site Manager może okazać się wsparciem już na etapie przygotowywania wyceny.

Cechy charakteru i umiejętności

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi potrafić zorganizować miejsce budowy pod kątem właściwej segregacji materiałów oraz, przede wszystkim, zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom.

Aby Site Manager był efektywny w swojej pracy powinien być osobą:

 • komunikatywną, która potrafi się porozumieć i nawiązać kontakt z ludźmi o różnych charakterach,
 • pewną siebie, umiejącą podejmować trudne decyzje, kiedy sytuacja tego wymaga, ale także mającą odwagę do przyznania się, jeśli popełni błąd,
 • dobrze radzącą sobie ze stresem, gdyż na placu budowy jest wiele sytuacji budzących napięcie, jak chociażby krótkie terminy lub błędy popełniane przez współpracowników, które trzeba zauważyć i naprawić (oczywiście, dobry Site Manager rozumie, że błędy są normalną, ludzką rzeczą),
 • w pełni samodzielną i zdyscyplinowaną, gdyż wyznacza sobie cele i zadania, a następnie je realizującą bez zewnętrznych nacisków,  
 • o elastycznym podejściu do planowania prac, uwzględniającą plan alternatywny w sytuacji, gdy np. z powodu choroby w obiekcie nie pojawią się wszyscy pracownicy,
 • potrafiącą wyjść obronną ręką z każdej trudności – nie tylko technicznej związaną np. z instalacją, ale również z problemami pracowników, klientów i podwykonawców. Ważne, aby Site Manager wiedział, jak stłumić negatywne emocje, które czasami towarzyszą realizacji projektu. W przypadku konfliktu powinien być opanowany i bezstronny, a następnie znaleźć kompromis.

Dzięki urzeczywistnieniu tych cech projekt ma szansę zostać zrealizowany przy zachowaniu najwyższych standardów – zarówno w kwestii komunikacji, jak i jakości wykonania, dbając jednocześnie o dobre imię i umacnianie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Rola i zadania Site Managera w obiekcie przy realizacji dużego projektu

Przedstawienie projektu

Zadania Site Managera przy projekcie dla jednego z liderów w branży soczewek kontaktowych stanowiły nie lada wyzwanie ze względu na ich stopień skomplikowania. Był to pierwszy projekt, który w swoim zakresie posiadał magazyn DMS zbudowany ponad liniami transferowymi.

Ponadto, projekt obejmował sześć wind w każdej alejce, podczas gdy standardem są tylko dwie. Linie transferowe zostały zbudowane bez użycia instalacji pneumatycznych do podnoszenia i opuszczania zwrotnic. Z tego powodu liczba silników uległa niemalże podwojeniu (normalnie realizowane jest to za pomocą jednego modułu ECC).

Powyższe wiążą się z obfitym okablowaniem i ogromną liczbą podłączeń na bardzo małej przestrzeni. Dla lepszego zobrazowania – projekt składał się z:

 • 426 silników elektrycznych na liniach MCS,
 • 7 wind do linii MCS,
 • 320 ECC,
 • 24 wind DMS,
 • 34 poziomów DMS,
 • 136 wózków wahadłowych
 • oraz reszty urządzeń jak np. czujników, krańcówek, skanerów, laserów etc.

Wyzwania projektowe

Największym wyzwaniem montażowym było znalezienie miejsca dla każdego urządzenia, które mieliśmy zamontować tj.:

 • MCU,
 • VFD,
 • Moduły AS-i do motorolek i czujników,
 • Rozdzielacze CAN do ECC,
 • Skrzynki PNCG,
 • Rozdzielnice ZCA, EPS, DPS, MPS, PDC,

Na zdjęciach załączonych niżej pokazałem przykładowe „wypełnienie” przestrzeni urządzeniami. Przedstawiony na Ryc. 1 obszar stanowi 1/8 obszaru jednego PLC, a każde z tych urządzeń zasila jeden silnik. Dzięki zdjęciu można łatwiej wyobrazić sobie skalę opisywanego projektu.

PLC01 – montaż urządzeń
Ryc. 1 PLC01 – montaż urządzeń

Kolejnym dużym wyzwaniem było zmieszczenie rozdzielnic zasilająco-sterujących od DMS, ponieważ są one usadowione wewnątrz PLC01 pod całą konstrukcją DMS. Trzeba było je najpierw bezpiecznie przetransportować na miejsce, a następnie ustawić. Efekt został przedstawiony na Ryc. 2.

Widok na rozdzielnice DMS podczas ustawiania w strefie 1. oraz 2.
Ryc. 2 Widok na rozdzielnice DMS podczas ustawiania w strefie 1. oraz 2.

Następnym testem było zaplanowanie trasy kablowej do wszystkich urządzeń, które obsługują, w taki sposób, aby nie doszło do kolizji z innymi urządzeniami np. klimatyzacją czy rurami przeciwpożarowymi. Widok tego pomieszczenia, uwzględniający rozdzielnice zasilające do par wind 1 oraz 2, znajdziecie poniżej (Ryc. 3).

Ryc. 3 Widok na rozdzielnice DMS w strefie 1. oraz 2.
Ryc. 3 Widok na rozdzielnice DMS w strefie 1. oraz 2.

Inne utrudnienie stanowiło zaplanowanie trasy kablowej do par wind numer 3. Trudność wynikała z faktu, iż rozdzielnice stoją poza pomieszczeniem z windami, a dodatkowo przepust przez ścianę był umieszczony pod przejściem dla ludzi. W tym przypadku największym problemem był brak tego podestu i konieczność przewidzenia, czy nie spowoduje się kolizji trasy kablowej ze wspornikami podestu.

Na Ryc. 4 zostały ukazane ustawione rozdzielnice wraz z przygotowaniami do budowy tras kablowych.

Ryc. 4 Widok na rozdzielnice DMS podczas ustawiania w strefie 3.
Ryc. 4 Widok na rozdzielnice DMS podczas ustawiania w strefie 3.

Na kolejnej fotografii zauważycie rozdzielnice z doprowadzonymi trasami kablowymi i ułożonymi przewodami już po zbudowaniu przejścia dla pieszych.

Ryc. 5 Widok na rozdzielnice DMS podczas ustawiania w strefie 3. w trakcie wciągania przewodów
Ryc. 5 Widok na rozdzielnice DMS podczas ustawiania w strefie 3. w trakcie wciągania przewodów

Ze względu na skomplikowaną trasę kablową największą trudnością było przeciąganie przewodów do wind. Wynikało to z faktu, iż na bardzo małej przestrzeni została zgromadzona znaczna liczba urządzeń, a dodatkowo rozdzielnice były ulokowane poza obszarem DMS.

Na Ryc. 6 zaprezentowałem pomieszczenie, przez które trzeba było przeciągnąć przewody do DMS. Jak można zauważyć na poniższym zdjęciu wszystkie trasy kablowe biegną pod podestem oraz pod przenośnikami, co znacznie utrudniało pracę w tym obszarze.

Widok pomieszczenia, w którym znajdują się windy od DMS
Ryc. 6 Widok pomieszczenia, w którym znajdują się windy od DMS

Na kolejnej grafice został przedstawiony finalny efekt montażu rozdzielnic oraz tras kablowych na sekcji 3.

Finalny efekt montażowy rozdzielnic na sekcji 3
Ryc. 7 Finalny efekt montażowy rozdzielnic na sekcji 3

Wyzwania projektowe dla Site Managera

Praktyczne ujęcie tego, jaka jest rola Site Managera i z jakimi wyzwaniami się wiąże, zaprezentowałem na przykładzie wdrożenia powyższego projektu.

Praca u klienta produkującego soczewki wymagała bardzo dużego zaangażowania oraz dobrego planowania zadań ze względu na liczbę urządzeń oraz bardzo małą powierzchnię, na której można było je zamontować. Z tego powodu wiele początkowo zaplanowanych lokalizacji urządzeń musiało zostać zmienione i dostosowane tak, aby umożliwić obsługę instalacji w późniejszym czasie.

Ze względu na fakt, iż projekt odbywał się tuż obok działających instalacji, a czasami nawet ponad nimi, trzeba było zachować szczególną ostrożność podczas prac monterskich oraz w późniejszym etapie łączeniowych, aby nie uszkodzić istniejącej instalacji klienta.

Sporym wyzwaniem, z uwagi na brak miejsca magazynowego, okazało się przechowywanie materiałów (niestety, elektroniki nie przechowamy na zewnątrz), zwracając jednocześnie uwagę na zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych oraz dróg, po których poruszali się pracownicy. Generowało to kolejne zmiany miejsca magazynowania materiałów.

Od strony technicznej sporym problemem były braki w dostawach materiałów. Z tego powodu do niektórych prac trzeba było wracać w późniejszym terminie, celem uzupełnienia brakujących elementów.

Pracę przy projekcie od momentu rozpoczęcia do jego zakończenia wykonywało łącznie 50 osób, a w szczytowych miesiącach w obiekcie znajdowało się 23 monterów plus ja. Monitorowanie pracy tak licznego zespołu wymaga uwagi i umiejętności dobrej komunikacji.

Finalnie uważam, że ten projekt był nie lada wyzwaniem nie tylko dla mnie jako Site Managera, ale również dla wszystkich, którzy przyczynili się do jego sukcesu. Zdobyte doświadczenie oraz umiejętności na pewno zaowocują w kolejnych wyzwaniach, w których weźmiemy udział.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że opisując bardziej szczegółowo projekt, udało mi się rozwinąć pierwszą, bardziej teoretyczną część artykułu i przybliżyłem Wam praktyczny obraz tej pracy. Z mojej perspektywy jest to rola ambitna, a do jej wykonywania zachęcam, ponieważ finalny efekt naszych działań może być naprawdę satysfakcjonujący z zawodowego punktu widzenia 😊

A jeśli chcecie zobaczyć realizację z bliska, zapraszam na film.

***

Jeżeli interesują Cię inne ścieżki karier w obszarze IT i inżynierii, polecamy artykuły naszych ekspertów np. Fitter – czyli właściwie kto?, Czym tak właściwie zajmuje się Commissioner? oraz Jak wyglądała praca robotyka Sii przy linii produkcyjnej Porsche?

5/5 ( głosy: 13)
Ocena:
5/5 ( głosy: 13)
Autor
Avatar
Krzysztof Pawłowski

Z wykształcenia Inżynierem Elektrotechniki przemysłowej. W branży elektrycznej pracuje od 8 lat. Zajmował się wykonywaniem instalacji elektrycznych, projektowaniem instalacji elektrycznych oraz przygotowywaniem wycen projektowych. Aktualnie od roku sprawuje rolę lidera montażu elektrycznego. W wolnych chwilach spędza czas aktywnie, jeżdżąc na rowerze lub na motocrossie, jednak jego głównymi pasjami zawsze będą siłownia i sporty walki.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?