Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Ślad węglowy, Net Zero, ESG, Zielony Ład – to tylko kilka z pojęć, które ostatnimi czasy są na afiszu wielu europejskich firm. Zgodnie z nadchodzącą dyrektywą CSRD, już od 2024 roku, coraz więcej firm będzie objętych obowiązkiem ujawniania danych o zrównoważonym rozwoju. Podobne tendencje widoczne są również poza Europą. Jak wynika z badań PRI21, tylko w ostatnich latach wprowadzono więcej niż 730 modyfikacji w prawie 500 instrumentach legislacyjnych na całym świecie.

Według wszelkich prognoz, informacje o tym jakie firma podejmuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju będą coraz istotniejszym kryterium zarówno w przypadku dokonywania pojedynczych wyborów konsumenckich, wyboru miejsca zatrudnienia czy też podejmowania współpracy pomiędzy firmami.

Artykuł odpowie na pytanie, jak wykorzystać Salesforce Net Zero Cloud do przygotowania raportu czynników ESG.

Czy chodzi wyłącznie o coroczne przygotowanie raportu?

Dostosowanie organizacji do nowej rzeczywistości jest niewątpliwie wyzwaniem i sporą inwestycją dla wielu przedsiębiorstw. Jak możemy wywnioskować z nowych regulacji, raport z zakresu zrównoważonego rozwoju ma stać się pełnoprawną częścią rocznego sprawozdania z działalności spółek, równie ważną jak raport finansowy. Warto podkreślić, że coroczne stworzenie raportu z danymi o zrównoważonym rozwoju nie powinno stać się celem samym w sobie. Z założenia, strategię ESG należy traktować jako nieodłączny element strategii przedsiębiorstwa.

Ponadto, działania wokół neutralności klimatycznej powinny być traktowane jako proces, który jest nieustannie ewaluowany i dostosowywany, by jak najskuteczniej minimalizować wpływ organizacji na szeroko rozumiane środowisko i otoczenie. Przy takim podejściu, raport pełni głównie funkcję zarządczą, tj. ma wskazywać kierunek działania i pomóc w wyznaczaniu coraz to ambitniejszych celów.

Innymi słowy, to pewnego rodzaju kierunkowskaz na drodze do neutralności klimatycznej oraz źródło informacji, które możemy potem przełożyć na konkretne podejmowane w organizacji działania, np. planowanie podróży służbowych czy sprzedaż. Raport pełni również funkcję komunikacyjną – przedstawia klientom, partnerom oraz instytucjom podejmowane przez organizację aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju i ukazuje firmę jako odpowiedzialną, zaangażowaną i transparentną.

Jak zacząć?

Jak zatem dostosować się do nowych realiów i rozpocząć swoją przygodę z dążeniem do neutralności klimatycznej?

Etap przygotowania organizacji do raportowania czynników niefinansowych jest zdecydowanie kluczowy. Jeżeli przeprowadzimy go bez większej refleksji, problemy mogą pojawiać się na każdym kolejnym kroku w procesie tworzenia raportu. Jak zatem zacząć?

Najlepszym startem będzie wybór osób odpowiedzialnych za rozwój działań związanych z ESG w organizacji. Następny etap to zmapowanie najważniejszych procesów biznesowych w firmie oraz analiza istotności, czyli ocena wpływu organizacji na otoczenie. Po wyłonieniu kluczowych dla organizacji aspektów ESG, czas najwyższy na wybranie odpowiednich wskaźników zgodnie ze standardem lub standardami raportowania, na których użycie się zdecydujesz, lub do których użycia będziesz zobligowany ze względu na obowiązujące regulacje.

Tym sposobem przechodzimy do etapu zbierania danych oraz ich analizy. Przy tym kroku warto skorzystać z narzędzia IT, które ustrukturyzuje cały proces, zagreguje wszystkie dane odnośnie ESG w jednym miejscu oraz zapewni platformę do prognozowania, analizy danych i ich operacjonalizacji w zróżnicowanych procesach biznesowych. Takim systemem jest niewątpliwie Salesforce Net Zero Cloud. Co czyni go wyjątkowym?

Salesforce Net Zero Cloud – korzyści technologiczne

Net Zero Cloud został początkowo stworzony przez Salesforce na potrzeby własne. Z czasem, w miarę rozwoju funkcjonalności, została ona przedstawiona jako gotowy produkt już komercyjnie.

Jakie są główne korzyści płynące z wyboru właśnie tego narzędzia?

 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi do automatyzacji procesów, warstwy sztucznej inteligencji o nazwie Einstein, wielokanałowych powiadomień oraz procesów akceptacyjnych. Dzięki temu, że Net Zero Cloud jest częścią platformy Salesforce, korzysta z funkcjonalności, dzięki którym rozwiązania Salesforce są uważane za wiodące na świecie.
 • Szeroki wachlarz możliwości pod kątem integracji z systemami zewnętrznymi oraz importu danych. Dzięki nim uzyskamy pełen obraz na wysokości naszych emisji z poziomu pojedynczego narzędzia, które stanie się dla Ciebie pewnego rodzaju centrum dowodzenia w zakresie ESG.
 • Dostęp do rozbudowanych modułów do raportowania i wizualizacji danych. Dzięki połączeniu z Tableau CRM, Net Zero Cloud pozwala użytkownikom na tworzenie złożonych analiz i predykcji. Przygotowane w systemie szablony do raportowania ESG wskażą kierunek i istotnie przyśpieszą pracę osób odpowiedzialnych za tą tematykę w Twojej organizacji.
 • Automatyczne wyliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych dla trzech zakresów, zgodnie z GHG Protocol, na podstawie zgromadzonych w systemie danych oraz współczynników emisji, które są dostępne w aplikacji out of the box.
 • Możliwość skonfigurowania portalu dla dostawców, który umożliwi wymianę informacji między Twoją organizacją a firmami, z którymi współpracujesz. Dostawcy będą mieli możliwość wprowadzenia swoich poziomów emisji manualnie, poprzez import plików lub korzystając z różnego rodzaju wtyczek. Zagregowanie danych od dostawców pozwoli na raportowanie danych w całym łańcuchu dostaw, co będzie konieczne, jeżeli Twoje aktywności w łańcuchu dostaw oddziałują na środowisko w stopniu istotnym. Portal dla dostawców może pełnić również rolę edukacyjną – pozwoli zapoznać partnerów z tematyką ESG poprzez artykuły i samouczki, które wskażą im czego konkretnie od nich oczekujesz i dlaczego.
 • Dzięki połączeniu z pozostałymi chmurami Salesforce, możliwe jest wykorzystanie danych związanych z ESG w podejmowaniu decyzji na poziomie zróżnicowanych procesów biznesowych, takich jak sprzedaż bądź logistyka, np. podczas planowania podróży służbowych.
The Forrester New Wave
Ryc. 1 The Forrester New Wave
Magic Quadrant
Ryc. 2 Magic Quadrant

Operacjonalizacja danych ESG

Nawiązując do ostatniego punktu, czyli konsolidacji danych środowiskowych i danych pochodzących z innych aplikacji Salesforce’a – korzystając z aplikacji do sprzedaży Sales Cloud, na widoku poszczególnego Produktu możemy wyświetlić jego parametry, takie jak wytwarzany przez niego ślad węglowy, trwałość i naprawialność (wynikająca np. z dostępności części zamiennych) czy też możliwości powtórnego przetworzenia. Jeżeli produkt wykazuje parametry na niesatysfakcjonującym poziomie, system może zaproponować bardziej ekologiczny zamiennik.

Na poniższych zrzutach ekranu możemy zauważyć konkretne zastosowanie danych ESG w procesie sprzedażowym:

Poszczególne parametry produktu
Ryc. 3 Poszczególne parametry produktu

Ponownie, korzystając z aplikacji Sales Cloud, możemy motywować nasz wewnętrzny dział handlowy do sprzedawania bardziej przyjaznych środowisku produktów, jak i motywować klientów do ich wybierania. Na poniższym zrzucie ekranu widzimy, że na widoku Okazji Biznesowej dostępna jest jej ocena pod kątem tego, w jakim stopniu jest przyjazna środowisku naturalnemu. Dzięki dostępnym w systemie podpowiedziom, pracownik działu handlowego widzi, które produkty w ramach danej Okazji Biznesowej są „eco-friendly”, a które nie.

Pojawia się również wspomniany wyżej aspekt motywacyjny – jeżeli handlowiec z sukcesem zaproponuje klientowi bardziej ekologiczny produkt, może wzrosnąć jego prowizja sprzedażowa. W podobny sposób system może przygotować ewaluacje klienta. Jeżeli klient wybierze produkt lepszy dla środowiska może otrzymać dodatkowe punkty w ratingu, które następnie przełożyć się mogą na różnego rodzaju benefity, takie jak wydłużony termin płatności za zamówienie, darmowa dostawa lub zniżka na zamówienie.

Widok Okazji Biznesowej
Ryc. 4 Widok Okazji Biznesowej

Agregacja danych w jednym miejscu – jak to działa?

Mechanizm prezentacji danych w Salesforce Net Zero Cloud oraz ich transformacji dobrze obrazuje poniższy diagram:

Mechanizm prezentacji danych
Ryc. 5 Mechanizm prezentacji danych

Obliczanie śladu węglowego (Carbon Accounting)

Ślad węglowy to szacunkowa całkowita suma emisji gazów cieplarnianych do środowiska, wywołana bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest wyrażony w ilości ekwiwalentu CO2. Salesforce Net Zero Cloud pozwala na obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych dla trzech zakresów zgodnie z GHG Protocol:

 • Zakres 1. dotyczy bezpośredniej emisji wytworzonej przez zasoby posiadane bądź kontrolowane przez organizację, czyli zasoby stacjonarne czy pojazdy firmowe.
 • Zakres 2. opisuje emisję pośrednią, czyli emisję powstałą przez zużycie energii, która została przez organizację kupiona od dostawcy tj. np. zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, klimatyzacja w siedzibach stacjonarnych organizacji.
 • Zakres 3. przedstawia pozostałe emisje wynikające m.in. z łańcucha dostaw, podróży służbowych, gospodarowania odpadami, wytworzenia surowców bądź półproduktów itd.
Obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych dla trzech zakresów
Ryc. 6 Obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych dla trzech zakresów

W ramach Net Zero Cloud istnieje podział na trzy rodzaje śladu węglowego, odpowiadające również trzem rodzajom źródeł emisji. Są to:

 • Stationary Assets Carbon Footprint – emisja wytworzona przez stacjonarne zasoby firmy, np. siedziby w różnych miastach, magazyny, hale produkcyjne, czy centra danych.
 • Vehicle Assets Carbon Footprint – emisja wytworzona przez zasoby mobilne, czyli pojazdy należące do organizacji.
 • Scope 3 Carbon Footprint – zebrana emisja dotycząca zakresu trzeciego, którego źródła opisane zostały już powyżej.

Źródła emisji są odzwierciedlane w Net Zero Cloud w analogicznie nazwanych obiektach: Stationary Asset Environmental Sources, Vehicle Asset Emissions Sources i Scope 3 Emissions Sources.

Energy Use Records

Kolejnym elementem w modelu danych, służącym do liczenia śladu węglowego, jest obiekt Energy Use Records. Jego rekordy są tworzonedo opisania zużycia dla określonej daty lub zakresu dat per źródło emisji. Będą to np. zużycie energii elektrycznej dla zasobu stacjonarnego w danym miesiącu (czyli np. zużycie wynikające z rachunku, który otrzymamy od dostawcy mediów) lub pojedynczy lot w celu zrealizowania zagranicznej podróży służbowej.

Emissions Factors

Ostatnim elementem są współczynniki emisji (Emissions Factors), które służą do przeliczania zużycia energii na emisje gazów cieplarnianych. Wiele zestawów współczynników jest dostępnych w systemie out of the box. Baza ta jest również regularnie poszerzana w ramach releasów, które Salesforce przeprowadza trzy razy do roku (Winter, Spring i Summer releases). W przypadku braku w systemie współczynników, które chcemy użyć, możemy również dodać własne. Dzięki temu możemy dodać współczynniki, które są wymagane przez instytucje rządowe w danym kraju lub regionie, lub też wydane przez prywatne jednostki i charakterystyczne np. dla danej branży.

Dzięki zagregowaniu wszystkich potrzebnych danych w Salesforce oraz skorzystaniu z współczynników emisji otrzymujemy automatycznie wyliczoną emisję tCO2.

Podsumowując: Konsumpcja x Współczynniki Emisji = Emisja wyrażona w t CO2e (tona ekwiwalentu dwutlenku węgla).

Dzięki standardowej funkcjonalności Saleforce’a, czyli możliwości zobrazowania rekordów w obiekcie w widoku kanbanowym, możemy w prosty sposób zaobserwować na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o wyliczanie śladu węglowego dla każdego z np. zasobów stacjonarnych. Czy będzie to etap zbierania danych, uzupełniania luk (np. we współpracy z dostawcami), walidacji danych, alokacji energii odnawialnej (zarówno przez standardową metodę, jak i za pomocą Net Zero Marketplace, który umożliwia zakup kredytów węglowych – certyfikatów reprezentujących neutralizację dwutlenku węgla poprzez wsparcie organizacji pozarządowych. Na razie ta funkcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych), czy też etap audytu (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego).

Ostatecznym celem jest zapewnienie kompletności i gotowości zgromadzonych danych w ramach konkretnego rekordu w celu uwzględnienia ich w raporcie ESG.

All Stationary Asset Carbon Footprints
Ryc. 7 All Stationary Asset Carbon Footprints

What-If Analysis

Dzięki modułowi “What-If” możemy zasymulować i zwizualizować jak zmiany w zakresie działań związanych z ESG mogą wpłynąć na rzeczywistą emisję. Dzięki sprawdzeniu różnych scenariuszy jesteśmy w stanie zaobserwować, które działania będą najbardziej efektywne i które zbliżą nas ostatecznie do neutralności klimatycznej. Jest to doskonałe narzędzie wspierające planowanie długoterminowe.

Moduł What-If Analysis
Ryc. 8 Moduł What-If Analysis

Science-Based Targets

Nie sposób nie wspomnieć o inicjatywie Science-Based Targets, która wskazuje organizacjom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego z 2015 roku, zakładającego utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Przystąpienie do inicjatywy ma dla firm niewątpliwie wartość edukacyjną, ale również pozytywnie wpływa na reputację przedsiębiorstwa i jego postrzeganie przez różnego rodzaju instytucje i konsumentów.

Salesforce Net Zero Cloud zawiera moduł, który proces aplikacji do Science-Based Targets strukturyzuje i upraszcza. Dzięki zastosowaniu procesów akceptacyjnych, mamy pewność, że wszystkie osoby w organizacji, które powinny być zaangażowane tematem ESG wyrażą zgodę na konkretne zobowiązanie. Więcej informacji na temat inicjatywy Science-Based Targets znajdziesz na stronie internetowej.

Water Management

Funkcjonalnośćumożliwiająca śledzenie kluczowych wskaźników odnośnie aktywności związanych z wodą, tj. pobrania wody ze źródła, jej konsumpcji oraz odzysku. Aktywności związane z wodą powinny być zapisane jako rekordy w obiekcie Stationary Asset Water Activity i połączone ze źródłem zużycia, tj. z rekordem z ramach obiektu Stationary Asset Environmental Sources. Był on omówionypodczas wyżej opisanego procesu obliczania śladu węglowego.

By skonsolidować dane wody i obliczyć tzw. ślad wodny musimy zagregować rekordy Stationary Asset Water Activity dla jednego źródła per dany okres czasu, np. na dany rok. Skonsolidowane podsumowanie roczne może nam zapewnić takie informacje jak całkowite zużycie wody, wydatki finansowe poniesione przy takim zużyciu oraz intensywność zużycia wyliczana przy pomocy różnego rodzaju kryteriów. Jest to np. zużycie wody per: ilość pracowników, rozmiar zasobu stacjonarnego (np. wielkość biura), czy też skali produkcji (wolumenu wyprodukowanych produktów).

Na podstawie lokalizacji zasobu stacjonarnego możemy wprowadzić informacje dotyczące ryzyka związanego z wodą dla tego regionu. Ryzyka można uzupełniać np. przy pomocy narzędzia Aqueduct Water Risk Atlas, które wskazuje w których miejscach na świecie pojawiają się zagrożenia i możliwości związane z wodą. Zbiorcze informacje na temat zużycia wody w różnych latach, dla różnych źródeł, w ramach różnych typów aktywności zapewnia dostęp do dashboardu Water Management.

Water Management Dashboard
Ryc. 9 Water Management Dashboard

Model danych Net Zero Cloud

Model danych składa się z zestawu obiektów i relacji pomiędzy nimi. Obiekty zostały zagregowane, by razem stworzyć aplikację Net Zero Cloud. Dostępu do aplikacji, zawartych w niej obiektów oraz samych danych związanych z Net Zero Cloud można udzielić użytkownikom poprzez Profile oraz Permission Set-y. Salesforce rekomenduje użycie dwóch profilów:

 1. Net Zero Cloud Manager – dla użytkowników z możliwością dodawania nowych rekordów, edycji danych istniejących w systemie, tworzenia i modyfikacji dashboardów.
 2. Net Zero Cloud Auditor – dla użytkowników, którzy nie powinni mieć dostępu do szeroko rozumianej edycji. Użytkownicy ci powinni mieć możliwość analizowania raportów i dashboardów i inicjowania z ich poziomu interakcji do pozostałych członków zespołu np. poprzez Chatter. Profil ten powinien być przypisywany osobom, które będą pełniły funkcję wewnętrznego audytora, czyli osoby, która zweryfikuje dane zgromadzone w systemie przed ostatecznym zawarciem ich w raporcie niefinansowym przedsiębiorstwa i przekazaniem do audytu zewnętrznego.
Net Zero Cloud Data Model
Ryc. 10 Net Zero Cloud Data Model

Podsumowanie

Rok 2023 to ostatni dzwonek dla dużych przedsiębiorstw, aby pochylić się nad tematem raportowania niefinansowego oraz zaadaptowaniem strategii ESG do ogólnej strategii biznesowej. Jest to również odpowiedni moment dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby skupić się na tej kwestii. Co więcej, obowiązek raportowania niefinansowego będzie z czasem zataczał coraz większe kręgi, aż ostatecznie dosięgnie każdej organizacji obecnej na rynku europejskim.

Raportowanie związane ze zrównoważonym rozwojem jest złożone i wymaga sporej wiedzy – czy to od wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa, czy też pozyskanej od zewnętrznych konsultantów. Samo przygotowanie organizacji do raportowania, w tym przeprowadzenie analizy istotności pod kątem wpływu na otoczenie i środowisko, wybór odpowiednich wskaźników, identyfikacja źródeł danych i analiza tych danych to proces czasochłonny i wymagający zaangażowania wielu stron – interesariuszy, zarządu, wewnętrznych departamentów w firmie, nierzadko również dostawców.

Wybór odpowiedniego narzędzia pomoże ustrukturyzować ten proces i uprości wiele elementów, dzięki czemu realizacja strategii ESG będzie łatwiejsza, a działania służące jej realizacji staną się nieodłącznym elementem biznesu.

***

Jeśli interesuje Cię Salesforce, zajrzyj koniecznie również do innych artykułów naszych ekspertów.

5/5 ( głosy: 7)
Ocena:
5/5 ( głosy: 7)
Autor
Avatar
Paulina Kapturska-Lencka

Konsultantka Salesforce, analityczka biznesowa z doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami. Na co dzień w Sii analizuje potrzeby biznesowe klientów i przekłada je na konkretne procesy oraz funkcjonalności w ramach platformy Salesforce. Obecnie zaangażowana w tematykę ESG i to, w jaki sposób produkt Salesforce Net Zero Cloud może pomóc klientom Sii w ekologicznej transformacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?