This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa

Biuro Zarządzania Projektami (PMO) wspiera i nadzoruje proces dostarczania projektów pod kątem utrzymania zgodności z warunkami kontraktowymi i standardami jakościowymi firmy. PMO to kluczowe miejsce w firmie, stwarzające dogodne warunki rozwoju, możliwość kontaktu z kadrą menedżerską oraz promujące postawy kreatywne i ambitne. Skorzystaj z możliwości dołączenia do grupy osób pełnych pasji i energii. Na ścieżce Twojej kariery zawodowej nie powinno zabraknąć etapu doświadczeń zebranych w PMO.

Twoje zadania

 • Przeprowadzanie audytów procesów dostarczania projektów i świadczenia usług w celu zbadania ich zgodności z procesami i procedurami obowiązującymi w firmie
 • Przegląd i analiza ryzyk projektowych w kontekście ochrony założonej rentowności i bezpieczeństwa realizacji
 • Przedstawienie wyników audytów i rekomendacji interesariuszom biznesowym
 • Opracowanie zaleceń i rekomendacji dla kierowników projektów w zakresie działań korygujących i naprawczych
 • Wsparcie planowania projektów/usług, harmonogramowania, analizy ryzyka i wyceny w ramach procesu ofertowania
 • Udział w przygotowaniu Sii do audytów zewnętrznych
 • Rekomendowanie usprawnień w zakresie procesów, procedur i efektywności pracy zespołu PMO
 • Propagowanie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami
 • Wnoszenie znaczącego wkładu w proces zarządzania wiedzą na temat kluczowych aspektów cyklu życia projektu, obejmujący etapy sprzedaży i realizacji
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i konsultacji kontrolerom PMO

Twoje umiejętności
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia audytów lub działań kontrolnych
 • Minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie dostarczania projektów i usług IT, w szczególności projektów typu fixed price, usług zarządzanych i przedsięwzięć realizowanych w modelu zwinnym
 • Udokumentowane kompetencje / referencje w zakresie odpowiedzialności za realizacje średnich i dużych projektów IT  
 • Znajomość technik raportowych i kontrolnych dotyczących dostarczania projektów i usług
 • Wykształcenie wyższe - studia magisterskie
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność opracowania sprawozdań oraz prowadzenia prezentacji i szkoleń
 • Efektywna komunikacja i umiejętności interpersonalne w szczególności w odniesieniu do wyższej kadry managerskiej
 • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziane: znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2/PMI) lub systemów zarządzania jakością, narzędzi MS Project, Jira oraz umiejętność analizy danych w oparciu o rozwiązania OLAP

Nr oferty 231109-H6NW6

Possible location
 • Warsaw

The Project Management Office (PMO) supports and oversees the project delivery process to maintain compliance with the company's contractual terms and quality standards. The PMO is a key place in the company, providing a convenient environment for development, an opportunity to interact with management and promote creative and ambitious attitudes. Take advantage of the opportunity to join a group of passionate and energetic people. Your career path should not miss the stage of experience gained in the PMO.

Your role

 • Conduct audits of project delivery and service delivery processes to examine their compliance with company processes and procedures
 • Review and analyze project risks in the context of protecting assumed profitability and delivery security
 • Present audit results and recommendations to business stakeholders
 • Develop recommendations and recommendations to project managers for corrective and remedial actions
 • Support project/service planning, scheduling, risk analysis and pricing as part of the bidding process
 • Participate in the preparation of Sii for external audits
 • Recommending improvements in processes, procedures and PMO team efficiency
 • Promote knowledge and best practices in project management
 • Contribute significantly to the knowledge management process on key aspects of the project lifecycle, covering the sales and implementation phases
 • Provide substantive support and consultation to PMO controllers

Your skills
 • A minimum of 2 years of experience in conducting audits or control activities independently
 • A minimum of 10 years of professional experience in the delivery of IT projects and services, particularly fixed price projects, managed services and agile model ventures
 • Proven competence / credentials in responsibility for delivering medium to large IT projects
 • Knowledge of reporting and control techniques for project and service delivery
 • Higher education - master's degree
 • Very good work organization and ability to prepare reports and conduct presentations and trainings
 • Effective communication and interpersonal skills, especially with regard to senior managers
 • Ability to think analytically and solve problems
 • Ability to work under time pressure
 • Very good knowledge of English
 • Nice: knowledge of project management methodologies (PRINCE2/PMI) or quality management systems, MS Project tools, Jira and ability to analyze data based on OLAP solutions

Job no. 231109-H6NW6

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?